Statnett vil få en formalisert rolle som system- og planansvarlig til havs for å kunne ivareta driftssikkerheten i det totale kraftsystemet på en effektiv måte. Med utgangspunkt i vårt mandat vil Statnett bidra til å utvikle helhetlige rasjonelle nettløsninger for tilknytning av havvind i tett samarbeid med andre parter. Statnett vil bidra til at det etableres rasjonelle løsninger i utviklingen av et framtidig offshore nett i Nordsjøen. 

Se animasjon om havvind i Norge

Statnett planlegger følgende hovedaktiviteter kommende periode

  1. Oppdatert analyse Sørlandet (marked/nett)
  2. Konseptutredninger for tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø
  3. Teknologiutvikling og standardisering offshore nett

Vi ønsker tidlig og god dialog om potensielle havvindprosjekter for å sikre at tilknytningen skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte og at tiltak i transmisjonsnettet er realisert i tide for tilknytning av produksjon. Her finner du noe kortfattet informasjon om hva vi har tenkt rundt tilknytning av havvind fra de to aktuelle områdene.

Kart over vindkraft i Norge
Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE.

Figur fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/