Statnett vil få en formalisert rolle som system- og planansvarlig til havs for å kunne ivareta driftssikkerheten i det totale kraftsystemet på en effektiv måte. Med utgangspunkt i vårt mandat vil Statnett bidra til å utvikle helhetlige rasjonelle nettløsninger for tilknytning av havvind i tett samarbeid med andre parter. Statnett vil bidra til at det etableres rasjonelle løsninger i utviklingen av et framtidig offshore nett i Nordsjøen. 

 

Havvind i Norge

Statnett planlegger følgende hovedaktiviteter kommende periode

  1. Oppdatert analyse Sørlandet (marked/nett)
  2. Konseptutredninger for tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø
  3. Teknologiutvikling og standardisering offshore nettVi ønsker tidlig og god dialog om potensielle havvindprosjekter for å sikre at tilknytningen skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte og at tiltak i transmisjonsnettet er realisert i tide for tilknytning av produksjon. I det følgende gis noe kortfattet informasjon om hva vi har tenkt rundt tilknytning av havvind fra de to aktuelle områdene.

Kart over vindkraft i Norge
Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE

Figur fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/

 

Statnetts høringsinnspill relatert til havvind

29.04.2022 Høring av forslag til inndeling av de åpnede områdene i utlysingsområde for
fornybar energiproduksjon til havs

27.8.2021 Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Opptak av Informasjonsmøte – Infrastruktur og utvikling av nett til havs 6.9.2022