Økt forbruk og produksjon gir behov for kapasitet lokalt og regionalt
 

Endringene vi ser i kraftsystemet påvirker behovet for nettforsterkninger på flere måter. Vi forventer begrenset lønnsomhet av å forsterke lange overføringsforbindelser for å bygge ned økende flaskehalser. Samtidig vil det bli nødvendig med forsterkninger mer lokalt og regionalt for å kunne knytte til ny produksjon og nytt forbruk, og samtidig opprettholde en sikker strømforsyning.Siden 1.januar 2018 og frem til 1. juni 2019  har vi mottatt søknad om tilknytning for til sammen over 13 500 MW nytt forbruk og ny produksjon. Fra juni 2019 til 1. april 2020 har vi mottatt søknad om ytterligere 3500 MW. De regionale nettselskapene opplever den samme type økning i mer distribuert forbruk og produksjon, som eksempelvis i transportsektoren.  

Det blir behov for regionale forsterkninger i hele landet, og spesielt rundt de store byene 

Henvendelsene vi får fra nye kunder om nettilknytning er relativt jevnt fordelt over hele landet, slik kartet over tilknytningssaker viser. Datasentre står for det absolutt største volumet, og vi har totalt fått et omsøkt volum på 6700 MW fra denne bransjen. Usikkerheten og utfallsrommet i planene for datasentre er større enn for andre aktører. Eksempelvis opplever vi at enkelte utviklere søker om flere plasseringer, men kun ønsker å utvikle ett område. Mange av planene har falt i fra, mens andre er blitt mer konkretisert.  

Fra forskjellige industriaktører har vi mottatt henvendelser om vurdering av tilknytning for et samlet volum på rundt 2500 MW, hvorav 1700 MW kommer fra petroleumssektoren. De fleste av disse aktørene ønsker tilknytning ut mot kysten, der transmisjonsnettet er mindre masket enn lenger inn i landet. Summen av flere store forbruksaktører og generell forbruksvekst i samme område kan føre til mer omfattende nettinvesteringer for å opprettholde forsyningssikkerheten. Blant annet i Bergensområdet, Stavangerområdet, Haugalandet og i Finnmark er mulige konsepter for nettforsterkning nye forbindelser eller forsterkning av eksisterende forbindelser. 

Når det gjelder produksjon har det vært en stor økning i henvendelser
fra planlagte vindkraftverk over hele landet. Vi har fått søknad om tilknytning fra et samlet volum på 3600 MW siden 1.januar 2018, og nesten 1500 MW har fått tildelt kapasitet. Det vil si at det fortsatt er et stort volum der vi enda ikke har avklart om det er tilgengelig kapasitet for å kunne knytte til ny produksjon eller at det vil være nødvendig med tiltak. Økt transformeringskapasitet er ofte tilstrekkelig for å kunne knytte til ny vindkraft, men det er også behov for forsterkninger i overføringsforbindelser i regionalnettet, og enkelte steder også i transmisjonsnettet. 

Vi skal styrke regionene i samarbeid med regionale nettselskap og næringsliv 

Det er viktig for Statnett med et godt samarbeid med regionale nettselskap og næringsliv. Vi ønsker å legge til rette for utvikling gjennom en aktiv tilnærming og tett dialog med relevante aktører. På denne måten vil vi kartlegge både sikre og usikre planer, identifisere utviklingstrekk og se hvordan planene påvirker behov for videre nettutvikling. 

I Finnmark har Statnett, sammen med andre aktører, gjennomført et omfattende arbeid som har resultert i et veikart for videre nettutvikling. I Rogaland har Statnett og Lyse Elnett utredet konsepter for videre nettutvikling på Nord-Jæren. På Haugalandet jobber Statnett og Haugaland Kraft Nett sammen med forbruksaktører i området om nettforsterkning inn til området. I Trondheimsområdet samarbeider Tensio og Statnett i et arbeid om langsiktig nettutvikling. Også andre steder i landet er det pågående eller planlagt mer formaliserte samarbeidsprosjekt om nettutvikling, slik som i Bergensområdet og i Romsdal og på Nordmøre.  

Fra 1. januar 2019 gjelder nytt regelverk for anleggsbidrag. Dette må hensyntas i de tilfellene hvor vi arbeider med nettforsterkninger med bakgrunn i ønske om økt kapasitet eller bedre forsyningssikkerhet. Det er viktig med god informasjon om hva dette innebærer til alle berørte aktører. Statnett ønsker å følge kunden tett, fra et tidlig tidspunkt, slik at informasjon og koordinert fremdrift ivaretas. 

 

 

Omsøkt og tildelt nettkapasitet i perioden januar 2018 til juni 2019. Fra juni 2019 - april 2020 har vi mottatt søknad om ytterligere 3500 MW, det er ikke med i figuren.
Omsøkt og tildelt nettkapasitet i perioden januar 2018 til juni 2019. Fra juni 2019 - april 2020 har vi mottatt søknad om ytterligere 3500 MW, det er ikke med i figuren.