De nordiske TSOene har over lengre tid utviklet nye og harmoniserte krav til FCR. Siden høsten 2019 har prosjektet FCP Feasibility Study (mulighetsstudie) hatt som målsetning å videreutvikle tidligere forslått FCR-spesifikasjon. I tillegg er mulighetene, og de tilhørende barrierene, for implementering vurdert og tilpassede tiltak satt inn der hvor behovet finnes. Disse tiltakene inkluderte endringer i selve spesifikasjonen og planlagte tiltak implementeringen som ligger foran oss, slik at den skjer på en effektiv måte for FCR-leverandørene og Statnett.

Arbeidet er gjort i samarbeid med en referansegruppe bestående av representanter fra bransjen. For å legge til rette for innspill fra øvrige aktører i bransjen, publiseres nå utkastet til de tekniske spesifikasjonene for alle. Merk at dette ikke er en formell høring, den vil finne sted senere, men en invitasjon til å gi tilbakemeldinger i avsluttende fase av prosjektet.

Basert på tilbakemeldingene vil prosjektet vurdere nødvendige oppdateringer av spesifikasjonen. Neste steg i utviklingen er en pilotfase hvor hver nordisk TSO vil teste 5-10 anlegg iht. ny spesifikasjon. Dette vil annonseres ila våren og gjennomføres høsten 2021 (forutsatt forventet fremdrift mht. tilbakemelding, regulatoriske forhold med mer). Merk at pilotfasen også inneholder aktiviteter for forbedringer og endringer basert på erfaringene som gjøres der.

Tilbakemeldinger bes sendt til prosjektleder for den norske delen av mulighetsstudien, Jon Nerbø Ødegård (jon.odegard@statnett.no), innen 19. februar 2021. Ta ellers også kontakt dersom det er spørsmål eller uklarheter knyttet til spesifikasjonene eller prosessen.

Dokumentene finnes også på informasjonssiden for utvikling av nordisk frekvensstabilitet og inkluderer "Technical Requirements for FCR draft 2021" som angir de tekniske kravene for deltagelse i FCR markedet, og "Supporting Document technical requirements for FCR draft 2021" som gir utfyllende informasjon om hvordan kravene skal forstås, testes, evalueres, etterleves og godkjennes.