Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til oppdaterte vilkår for aFRR. Vilkårsdokumentet er et vedlegg til retningslinjer for fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve.

Merk at vilkårsdokumentet vil erstatte dokument sendt på høring 1.12.2020 med høringsfrist 1.3.2021 - se Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (20-3)

Systemansvarlig ønsker å ta i bruk felles nordisk IT-plattform for aFRR-kapasitetsmarked nasjonalt som et mellomtrinn før idriftsettelse av det nordiske markedet. Systemansvarlig foreslår å ta i bruk den nye markedsløsningen nasjonalt fra 1. september 2021. Overgang fra dagens ordning til nasjonal bruk av den nordiske løsningen krever at aktørene må tilpasse sine IT-systemer til nye budformater og markedsplattform. De må også tilpasse seg til daglige oppkjøp morgenen D-1, med ny lukketid kl. 07:30 CET. Videre reduseres kravet til minste budstørrelse fra 5 MW til 1 MW. Tilpasningene vil muliggjøre deltakelse i et felles nordisk aFRR-marked når dette idriftsettes uten noen ytterligere tilpasninger hos aktørene.

Se høringsdokumenter i listen nedenfor.

Merk at det er systemansvarliges oppdaterte forslag til retningslinjer som er på høring, ikke selve forskriftsteksten.  

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer var 5.3.2021.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Fra 1.7.2020 ble retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret gjeldende for forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 9.

I godkjenningsbrevet fra RME ble det gitt forbehold om enkelte oppdateringer innen 1.4.2021. Systemansvarlig sender nå på høring oppdaterte retningslinjer iht. tilbakemeldinger i godkjenningsbrevet. Det er i tillegg gjort ytterligere noen oppdateringer initiert av systemansvarlig. 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Her finner du gjeldende retningslinjer