For å få i gang en tidlig dialog med markedsaktørene har de nordisk TSOene skrevet et diskusjonsnotat "Short-term markets Discussion Paper", som beskriver mulige markedsbaserte løsninger for framtidige kortsiktige markeder for å møte økende behov for handel nærmere driftstimen.

Notatet ble publisert for å få i stand en diskusjon med markedsaktørene i perioden mai-juni i år. Gjennom konsultasjonen har TSOene mottatt verdifull respons for utvikling av de framtidige kortsiktige markedene.

TSOene har nå publisert en oppsummering av tilbakemeldingene på konsultasjonen i et separat dokument. De vil bruke dette i arbeidet med å ferdigstille det endelige dokumentet, som også kommer til å inneholde en liste med prioriterte områder for videre arbeid. Den endelige rapporten om fremtidige korttidsmarkeder skal gjøres ferdig i løpet av våren 2020.

 

Diskusjonsnotatet for konsultasjonen, publisert i april 2019, finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/nordisk-konsultasjon-om-losninger-for-fremtidige-korttidsmarkeder/

 

For ytterligere informasjon, kontakt Gerard Doorman, e-post: gerard.doorman@statnett.no