I tidsplanen for Nordic Balancing Model er det angitt at Norden går over til 15 minutters avregningsperiode i løpet av 2. kvartal 2023. En overgang til 15 minutters avregningsperiode og endret måte å balansere det nordiske systemet er nødvendig i omleggingen til et mer klimavennlig samfunn med økt elektrifisering, mer fornybar energi og økt utveksling. Det vil gi mindre strukturelle ubalanser, redusert frekvensavvik og økt forsyningssikkerhet.

Midlertitig unntak

De nordiske systemoperatørene planleggere å innføre 15 minutters avregningsperiode etter fristen i Kommisjonsforordningen (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EB GL). De andre nordiske systemoperatørene må derfor søke om et midlertidig unntak fra bestemmelsen i artikkel 53.1 i EB GL om en harmonisert avregningsperiode på 15 minutter fra 18. desember 2020.

For å få innspill til denne søknaden gjennomfører de andre nordiske systemoperatørene en høring i bransjen i sine respektive land.

Innspill på implementeringen  og 15 minutters avregningsperiode

EB GL er ikke del av gjeldende rett i Norge. Imidlertid må Norden ut fra både driftsmessige og samfunnsøkonomiske vurderinger samlet gå over til 15 minutters avregningsperiode da vi alle er del av et felles synkronområde. Statnett jobber derfor parallelt med de øvrige nordiske systemoperatørene med en implementering av 15 minutters avregningsperiode i løpet av 2. kvartal 2023. I dette arbeidet har også vi behov for innspill fra bransjen på både implementeringen og på at 15 minutters avregningsperiode eventuelt innføres først 2. kvartal 2023 etter godkjenning fra de nordiske regulatorene og ikke i samsvar med det generelle europeiske kravet.

Vil Covid-19 utbruddet påvirke implementeringen? 

Utbruddet av Covid-19 Corona pandemien har på kort tid endret hvordan de fleste bedrifter i Norge arbeider, også energibransjen. Vi ønsker derfor også innspill på om dette kan få betydning for bransjens implementering av 15 minutters avregningsperiode.

 

Vi ber bransjen komme med sine innspill til en fremtidig søknad om unntak for innføring av 15 minutters avregningsperiode frem til 2. kvartal 2023.

Innspillene må sendes firmapost@statnett.no innen 16. april 2020 og svaret merkes med saksnummer 20/00392 og referanse Lars Olav Fosse.

  1. 15 minutters produkter i intradag og day ahead markedet vil ikke kunne innføres i Norge før vi går over til en 15 minutters avregningsperiode. Dersom dette blir i løpet av 2. kvartal 2023, hvilke konsekvenser vil dette ha for handelsmulighetene i intradag og day ahead markedet for deres selskap?

  2. Det vil ikke være mulig for Statnett å knytte seg til de europeiske balanseplattformene MARI og PICASSO før en 15 minutters avregningsperiode er innført i Norge og systemoperatøren har gått over fra å balansere systemet basert på frekvens som i dag, til å balansere basert på balansen i hvert budområde. Hvordan vurderes dette å påvirke handelsmulighetene for deres selskap?

  3. De nordiske systemoperatørene vurderer at det er en betydelig risiko for systemdriften dersom 15 minutters avregningsperiode og handelsmuligheter på samme tidsoppløsning innføres tidligere enn indikert i tidsplanen i NBM. Er de eventuelle konsekvensene indikert i 1 og 2 akseptable gitt denne risikoen?

  4. Innføring av 15 minutters avregningsperiode innebærer at minimum alle utvekslingsmålere mellom nettavregningsområder, alle produksjonsmålere (med et mulig unntak for plusskunder) og forbruksmålere over en viss grenseverdi vil måtte skiftes ut / reprogrammeres til å håndtere 15 minutters avlesning. Dersom du representerer et selskap med ansvar for målere (nettselskap, produsent), har dere planer for utskifting / reprogrammering av målere som gjør det mulig å ferdigstille dette tidsnok til en overgang til 15 minutters avregningsperiode i 2. kvartal 2023? Vil det være mulig å forsere dette? Hvilke forhold kan gjøre at dette ikke ferdigstilles innen 2. kvartal 2023 (tilgang til målere, avgrensing av forbruk som ha kvartersoppløsning etc.)

  5. De nordiske systemoperatørene har informert bransjen både gjennom egne nettsider og gjennom nettsiden til NBM. Det er også en egen nordisk referansegruppe hvor materiell og referat er offentlig tilgjengelig, i tillegg til nasjonale referansegrupper. Er bransjen tilstrekkelig informert og involvert? Hvis ikke, har du eksempler på konkrete tiltak som systemoperatørene kan gjennomføre for ytterligere å styrke involveringen av bransjen?

  6. Vil en innføring av 15 minutters avregningsperiode i 2. kvartal 2023 ha noen konsekvenser for norske aktører sammenlignet med europeiske innenfor tilbud av forbruksfleksibilitet og utbygging av fornybar energi?

  7. Vil en innføring av 15 minutters avregningsperiode i 2. kvartal 2023 ha noen konsekvenser for norske aktører innenfor utvikling av smarte nett?

  8. Covid-19 Corona pandemien har på kort tid endret arbeidshverdagen, også i energibransjen. På hvilken måte kan dette påvirke implementering av de nødvendige endringene i systemer, målere etc. før innføring av 15 minutters avregningsperiode?

  9. Er det andre konsekvenser av innføring av 15 minutters avregningsperiode i 2. kvartal 2023 som Statnett bør ta hensyn til?