Utlysning våren 2018

Hvilken forskning og utvikling trengs for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye idéer til FoU-prosjekter.

Frist for å sende inn prosjektforslag via vår prosjektportal er 31. mai 2018. Fyll gjerne ut denne malen og legg den ved når du sender inn forslag. 

 

Statnett vil prioritere forslag som er ambisiøse og har fokus på sikkerhet, miljø, digitalisering, effektivitet og tverrfaglig innhold. Vi ønsker å samarbeide med ulike aktører (nettselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner og leverandører), og vil prioritere prosjekter som styrker nordisk samarbeid.

 

I tillegg er vi åpne for gode idéer med originale konsepter og prosjekter med stort innovasjonspotensiale utenfor våre FoU-programmer.

 

Dersom du ønsker Statnett som samarbeidspartner i et prosjekt støttet av Forskningsråd er det viktig at søknaden sendes til oss innen 31. mai, slik at vi kan være med på å videreutvikle søknaden frem mot Forskningsrådets frister.

 

Vi er spesielt interessert i prosjekter på følgende områder: 

Bærekraftig systemutvikling

Programmet Bærekraftig systemutvikling tar for seg miljø- og samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet til Statnetts virksomhet. Sentralt i programmet er å avveie ulike hensyn som miljø, klima, kostnader og forsyningssikkerhet, slik at Statnett blir enda bedre i stand til treffe gode beslutninger. Disse er beskrevet nærmere på programmets hjemmeside.

 

Vi ønsker prosjektforslag innenfor følgende områder:

  • Samarbeidsprosjekter hvor Statnett skal være med som partner i et større konsortium (f.eks. prosjekter støttet av Forskningsrådet som Innovasjonsprosjekter i næringslivet og Kompetanseprosjekter for næringslivet)

  • Chatbots og digitale assistenter

  • Forenkling av kraftsystem- og nettmodeller for bruk og deling med eksterne aktører

 

Chatbots og digitale assistenter  

Statnett ønsker å forske på mulighetene chatbots og digitale assistenter gir. Målet er å øke vår interne effektivitet og å forbedre kommunikasjon og samhandling med eksterne interessenter. Etter hvert som teknologien modnes, vil forskningen rettes mot å bruke kunstig intelligens for å gjøre Statnetts informasjon og kunnskap tilgjengelig på en enkel måte i vårt organisasjonen og for samfunnet.  

 

Forenklede kraftsystem- og nettmodeller

Statnett anvender avanserte kraftsystem- og nettmodeller i sine analyser. Vi ønsker å gi eksterne aktører muligheten til å gjøre egne analyser med forenklede versjoner av disse modellene samtidig som vi ivaretar hensynet til kraftsensitiv informasjon. Forskningen skal fokusere på metoder for å kunne avbilde eksisterende modeller slik at de forenklede modellene gir sammenlignbare resultater.

 

I tilfellet spørsmål angående programmet, kontakt programleder Matthias Hofmann.

 

Innovativ teknologi

I programmet Innovativ teknologi jobber vi målrettet med forskning og utvikling som skal gjøre Statnett i stand til å bygge nettet sikrere, raskere og mer kostnadseffektivt. I årets utlysning ønsker vi spesielt å få inn forslag til prosjekter knyttet til digital stasjon, bedre arbeidsmetoder og teknologi for å redusere klimapåvirkning på våre anlegg.

 

I det pågående FoU-prosjektet Digital Stasjon har vi satt i drift en digital pilot hvor vi tester ut teknologien. Vi ønsker nå inn forslag på prosjekter knyttet til dette. Det kan være ny teknologi eller prosjekter som belyser utfordringer og muligheter i digitale stasjoner.

 

Med mange store prosjekter, både i nybygg og reinvesteringer, kan ny teknologi og nye arbeidsmetoder gi store gevinster. Blant annet er arbeid i høyden, herunder ved bratte skrenter eller på tak/stillas, og arbeid i nærheten av spenningssatte komponenter, blant våre hyppigste risikoområder. Vi ønsker å se på flere automatiserte prosesser, roboter som jobber raskere og tryggere, og metoder for å gjøre utbedringer i og ved spenningssatte anlegg for å unngå utkoblinger.

 

Det norske klimaet kan være utfordrende og våre anlegg blir utsatt for store krefter fra naturen. Vi ønsker derfor forslag til prosjekter som kan redusere klimapåvirkningen på våre anlegg.


I tilfellet spørsmål angående programmet, kontakt programleder Oddgeir Kaspersen.

 

Smarte nett

Fremtidens nettdrift vil preges av økt samarbeid og koordinering mellom nettselskap nasjonalt og internasjonalt for blant annet å sikre god utnyttelse av mulighetene økende andel fornybare energikilder gir. Dette krever god kontroll på informasjonsflyten Statnett trenger for å håndtere risiko og sikre balansen i systemdriften. Smarte nett programmet ønsker prosjektforslag som retter seg inn mot mer dataassistert overvåking, kontroll og styring av fremtidens anleggsforvaltning og systemdrift, med spesielt fokus på mulighetene som ligger i fremtidens digitale løsninger. 

 

Vi har gjennom tidligere prosjekter skapt et grunnlag for videreutvikling av satsningen innen digitale løsninger. På lang sikt er det et mål at systemer kan optimalisere oppgaver ut fra et helhetsperspektiv på økonomi, risiko og forsyningssikkerhet. Vi er derfor interessert i å utvikle digitale løsninger som kan gi beslutningsstøtte til anleggsforvaltning og systemdrift, fortrinnsvis i et sanntidsperspektiv. Vi ser for oss prosjekter innen følgende områder:

  • Automatisk (sanntid) overvåking og kontroll av tilstand og risiko på våre anleggskomponenter
  • Automatisk (sanntid) overvåking, vern og kontroll av systemdriften

  • Løsninger for samarbeid og koordinering mellom driftssentral og overvåkingssentral (komponenttilstand)

  • Autonome løsninger (eks. autonomt vedlikehold)

 

Informasjonssikkerhet (cyber security) legger en ramme for valgene vi må gjøre. Mer data, automatikk og avanserte IKT-systemer skal ikke kompromittere forsyningssikkerheten. Det er nødvendig å ha et klart bilde av hvilke trusler og muligheter nye verktøy og metoder skaper. Vi ønsker derfor også prosjektforslag som kan hjelpe oss å belyse dette. 

 

I tilfellet spørsmål angående programmet, kontakt vikarierende programleder Jørn Egil Johnsen.

 

Vi forutsetter følgende:

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

 

For prosjekter der Statnett fullfinansierer/alene finansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

 

Kontrakten skal være signert senest to måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

 

Disclaimer

"Statnett er underlagt offentleglova. Vi vil unnta forretningshemmeligheter fra offentlighet, herunder sensitive deler av prosjektforslag som sendes inn til oss. Vi forbeholder oss retten til å diskutere forslag internt i Statnett og med aktuelle samarbeidspartnere blant de nordiske nettoperatørene som vil bli pålagt konfidensialitet. Om vi trenger ytterligere tredjepartsuttalelser/sakkyndigvurdering for å kunne ta stilling til forslaget vil forslagstiller bli gitt mulighet til å gi innspill til dette. Alle forslag vil bli behandlet og forslagstiller vil få en tilbakemelding om utfall, eller orientering om videre prosess. Statnett pådrar seg utover dette ingen forpliktelser ved å motta prosjektforslag." 

Publisert - Sist oppdatert