Standarder og sertifisering i Statnett

Statnett SF er sertifisert iht. kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001:2004 (miljøstyring) og PAS 55-1:2008 (anleggsforvaltning).

Statnetts anleggsforvaltning har vært sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden PAS 55 siden 19.12.2012. PAS 55 er et virkemiddel for å optimalisere forvaltningen av Statnetts anlegg og gjennom dette sikre god og stabil kraftforsyning. 

 

Hva innebærer dette?

PAS 55 er en britisk standard for optimalisert forvaltning av en fysisk anleggsmasse. I likhet med ISO-standardene inneholder den en rekke kravpunkter som skal tilfredsstilles gjennom styringssystemet/-ene til de selskapene som velger å la seg sertifisere. PAS 55-standarden forutsetter at Statnett også etter sertifisering kontinuerlig søker å forbedre sin anleggsforvaltning.

Overordnede prinsipper for hvordan vi utvikler og drifter våre anlegg er gitt i Statnetts policy for anleggsforvaltning. Statnetts ansatte er forpliktet til å sette seg inn i og etterleve policyen , mens Statnetts ledelse har overordnet ansvar for implementering. Våre leverandører forutsettes å legge prinsippene gitt i policyen til grunn for sine leveranser av produkter og tjenester til Statnett.

 

 

ISO 14001 - dokumenterte miljøprestasjoner

Statnett har vært sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring siden 2006. Det akkrediterte selskapet Teknologisk Institutt Sertifisering AS gjennomfører årlige revisjoner av Statnetts systemer for ivaretakelse av ytre miljø.

 

Hva innebærer dette?

ISO 14001 stiller krav om prosesser og verktøy som skal være på plass i selskapets miljøstyring, og er basert på prinsippet om kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen forutsetter at Statnett til enhver tid har en aktiv miljøpolitikk, samt setter mål for og overvåker sin påvirkning på det ytre miljøet. Disse målene tar utgangspunkt i risikovurderinger på de områder Statnett påvirker miljøet gjennom sine utviklings- og driftsaktiviteter.

Publisert - Sist oppdatert