Om Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse ble etablert 1. januar 1993. Pensjonskassen er en fortsettelse av tidligere Samkjøringens Pensjonskasse. Pensjonsordningen bygger på Lov om foretakspensjon og Forsikringsvirksomhetsloven.

Alle ansatte i medlemsbedriftene som fyller kravene til medlemskap, har rett og plikt til å være medlem i Statnett SFs Pensjonskasse. I tillegg til Statnett SF er Statnett Transport AS, Statnett SFs Pensjonskasse, Lyse Sentralnett AS og Elhub AS medlemsbedrifter.


Pensjonsordningen i Statnett omfatter alders- og uførepensjon til medlemmene, samt ektefelle- og barnepensjon til etterlatte ved medlemmets død. Ektefellepensjon gis til ektefelle og/eller samboer dersom vilkårene er oppfylt.


Statnett SFs Pensjonskasse er en egen juridisk enhet. Styret består av åtte medlemmer. Statnett oppnevner fem styremedlemmer, inkludert et eksternt styremedlem i henhold til Lov om foretakspensjon. Medlemmer av pensjonskassen velger tre styremedlemmer.

Ansatte som var under 52 år pr. 31.12.15 får sin fremtidige opptjening til alderspensjon gjennom en innskuddsbasert ordning utenfor pensjonskassen. Det samme vil gjelde for alle nyansatte etter samme tidspunkt.  Alle ansatte vil fremdeles ha risikodekninger i pensjonskassen (etterlatte- og uføredekning). Pensjonskassen vil utstede fripoliser og forvalte disse for alle ansatte som er overført innskuddsordningen pr. 1.1. 2016. 

Publisert - Sist oppdatert