Vedtekter

Statnett er et statsforetak (SF) og har egne vedtekter som beskriver rolle og rammebetingelser. Sist endret i foretaksmøte 23. juni 2017.

§ 1

Foretakets navn er Statnett SF.


§ 2

Statnett er operatør av transmisjonsnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet.

 

Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

Statnett SF skal utføre de oppgaver som det er pålagt i henhold til lovgivning og konsesjoner.

Statnett SF skal for øvrig følge forretningsmessige prinsipper.


§ 3

Statnett SFs forretningskontor er i Oslo.


§ 4

Statnett SF hører inn under Olje- og energidepartementet.


§ 5

Statens innskudd i Statnett SF er 5.950 mill. kroner.


§ 6

Foretakets styre skal etter foretaksmøtets bestemmelse bestå av fra syv til ni medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. Styremedlemmene velges for inntil to år.

To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i foretaket etter de regler som gjelder for dette etter statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter.

§ 7

Foretakets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap hvorav styrets leder er den ene.


§ 8

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjeselskapslovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på foretakets ordinære foretaksmøte. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.


§ 9

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Foretaksmøtet holdes i Oslo med mindre annet fremkommer i innkallingen. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Fastsette Statnett SFs resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet


§ 10

Statnett SF kan ikke stille pant eller annen sikkerhet i foretakets aktiva. Dette skal ikke være til hinder for at Statnett kan:

a) stille sikkerhet overfor banker og andre finansinstitusjoner i forbindelse med daglige banktransaksjoner, herunder handel med finansielle instrumenter og verdipapir;

b) stille sedvanlige sikkerheter som ledd i foretakets daglige drift, herunder kortsiktige sikkerhetsstillelser, salgspant og kjøp og salg på organiserte markedsplasser, etc.

Publisert - Sist oppdatert