Rapport med samfunnsøkonomisk analyse av Vestre korridor

Statnett har i forbindelse med konsesjonssøknadene på de ulike delstrekningene i Vestre korridor utarbeidet en studie av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av Vestre korridor. Denne viser at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er noe høyere enn tidligere antatt.

Vestre korridor er viktig for fornybarsatsningen og for å kunne realisere potensialet for dagens og fremtidens mellomlandsforbindelser. Det betyr at gevinsten av å gjennomføre Vestre korridor i sin helhet er styrket.

 

Analysen tar utgangspunkt i en rekke mulige scenarier for driften og en gjennomføringsstrategi for tiltakene som er utformet med tanke på å minimere de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene i byggeperioden. Herunder også konsekvensen for handelsrestriksjoner på mellomlandsforbindelsene. Denne studien indikerer at disse ikke blir vesentlig annerledes enn vi tidligere har lagt til grunn. Det understrekes imidlertid at det er viktig å gjennomføre Vestre korridor i henhold til tidsplan.

 

For å tilknytte flere mellomlandsforbindelser til det norske nettet, er det en forutsetning at de foreslåtte tiltakene i Vestre korridor er gjennomført. De planlagte forbindelsene gir samlet gevinster som mer enn oppveier kostnadene som er nødvendige for å forsterke nettet. Tiltakene i Vestre korridor vil også gi økt nytte av eksisterende mellomlandsforbindelser ved at vi oppnår høy utnyttelse av den tilgjengelige handelskapasiteten også etter at SK4 er satt i drift.

 

Videre vil man ved å gjennomføre nettforsterkningene gi rom for å realisere store mengder ny fornybar kraft på Sørlandet og legge til rette for fornybar energi på Vestlandet. Driften av nettet i det aktuelle området er allerede anstrengt, og situasjonen forverres etter at Skagerrak 4 (SK4) blir satt i drift. Utbygging av Vestre Korridor gir derfor også ikke-prissatte positive effekter for forsyningssikkerhet og bidrar til fremtidens sentralnett.  Analysen i denne rapporten bekrefter at tiltakene i Vestre korridor og mellomlandsforbindelsene er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett og at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt å ta ut enkelttiltak. 

Publisert - Sist oppdatert