Våre analyser og utredninger

Statnett gjennomfører en rekke analyser og utredninger for å sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av transmisjonsnettet. På denne siden finner du en oversikt over analysene vi har publisert.

Åpen nettplanlegging

Statnett jobber for å gjøre nettplanleggingen mer transparent. Dette innebærer blant annet å synliggjøre vurderingene som ligger til grunn for våre investeringsbeslutninger. Statnetts Nettutviklingsplan og Langsiktige Markedsanalyse publiseres hvert annet år. I tillegg har vi et mål om å publisere flere av de tekniske og samfunnsøkonomiske analysene vi gjennomfører. Langsiktig markedsanalyse

Den langsiktige utviklingen av kraftsystemet og prisene på kraft har stor betydning for Statnetts virksomhet. Statnett utarbeider derfor en helhetlig langsiktig markedsanalyse i forkant av prosessen som leder fram til Statnetts Nettutviklingsplan.

 
Analysen drøfter hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter ved markedsutviklingen, dokumenterer Statnetts forutsetninger og gir en prognose for forventet kraftpris samt et relevant utfallsrom for prisutviklingen.

- Markedsanalysen gjør oss bedre i stand til å se framtidige driftsutfordringer i forkant, og er et viktig underlag for våre investeringsbeslutninger. Fra og med 2016 offentliggjør vi dette arbeidet i en egen rapport. Dette er del av vårt mål om større åpenhet rundt våre vurderinger, og en mer kvalifisert dialog rundt våre beslutninger, sier Anders Kringstad, leder for Markedsanalyse i Statnett

 

Langsiktig markedsanalyse for Norden og Europa 

Statnetts langsiktige markedsanalyse strekker seg til 2040 og bekrefter det langsiktige bildet vi allerede har sett en stund. Kraftsektoren vil bli sentral i omleggingen til et energisystem med stadig lavere CO2-utslipp og det er store endringer underveis i det europeiske kraftsystemet, med økende fornybarandel, utfasing av kullkraft og elektrifisering av samferdsel.

 

Vi forventer økte kraftpriser mot 2030, med gjennomsnittspriser over året på 40-50 €/MWh i hele Nordvest-Europa. Økningen drives i hovedsak av høyere priser på gass og CO2, samt at gasskraft i større grad blir prissettende på kontinentet. Kombinert med mer fornybar produksjon gir prisøkningen også gradvis mer kortsiktig prisvariasjon, både på kontinentet, i Norden og i Storbritannia. Det er samtidig mye usikkerhet knyttet til den framtidige markedsutviklingen. Vi har derfor et utfallsrom for gjennomsnittlige kraftpriser over året på 30 til 60 €/MWh fra 2030.

I tillegg til prognosen for kraftpriser drøfter rapporten utvikling og fremtidige utfordringer i det europeiske og nordiske kraftsystemet.

Kontaktpersoner

Langsiktig markedanalyse: Anders Kringstad, Avdelingsleder for markedsanalyse

Økonomisk analyse: Carl-Petter Haugland, Avdelingsleder for økonomisk analyse

Foto: Damian Heinisch
Publisert - Sist oppdatert