Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvorfor skal Statnett modernisere Sylling transformatorstasjon?

Behovet for stabil strømforsyning blir stadig viktigere. Statnett er derfor i gang med å bygge neste
generasjon kraftsystem. Dette vil bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i nettet, slik at det
legges til rette for mer klimavennlige løsninger og økt verdiskaping for brukerne av kraftnettet.

Som et ledd i å bygge neste generasjon kraftsystem søker Statnett  å reinvestere i eksisterende Sylling transformatorstasjon. Transformatorstasjonen i Sylling er en sentral stasjon i østlandsområdet, da den er et viktig knutepunkt for sentral- og regionalnettet i området.  Dagens kontrollanlegg og høyspentapparater er fra 1977 og trenger utskiftning, i tillegg må kontrollbygget EMP-sikres i henhold til beredskapsforskriften.

Hvordan vil nærmiljøet bli berørt av dette prosjektet?

Statnett har søkt om å få bygge et nytt kontrollbygg, dette planlegger Statnett å bygge øst for eksisterende transformatorstasjon. I tillegg planlegges det å legge Svarthavnveien som går langs med stasjonsgjerdet ca. 100 meter nord. Statnett søker derfor om å utvide stasjonsområdet med ca. 25 dekar. For mer detaljert informasjon, se kartblad som ligger ved konsesjonssøknaden. 

Innføringen av 420 kV ledningen Ringerike - Sylling til transformatorstasjonen planlegges flyttet ca. 60 meter mot øst. I tillegg søkes det om andre mindre endringer og midlertidige tiltak for de eksisterende kraftledningene som i dag går inn til transformatorstasjonen. 

Svarthavnveien er i dag adkomstvei til Sylling transformatorstasjon og deles i to ved stasjonen. Statnett eier i dag Svarthavnveien som går opp og langs stasjonsgjerdet i nord. Veien planlegges lagt lengre mot nord i ca. 100 meters lengde for å gi plass til en servicevei inne på stasjonsområdet. Stasjonstomten planlegges derfor utvidet mot nord. Svarthavnveien skal fortsatt være adkomstvei til stasjonens hovedport og til eiendommen Løkka, som ligger vest for stasjonstomta.

Moderniseringen av Sylling transformatorstasjon vil ikke medføre mer støy eller endringer i magnetfeltverdiene.

Konsesjonssøknaden finner du under fanen dokumenter, på prosjektets side.

Hvordan kan jeg som grunneier komme i kontakt med prosjektet?

Ta kontakt med byggeleder eller prosjektleder. Kontaktinformasjon finner du på denne siden, under fanen kontaktpersoner.