Sylling transformatorstasjon
Modernisering av eksisterende anlegg

Behovet for stabil strømforsyning blir stadig viktigere. Statnett er derfor i gang med å bygge neste
generasjon kraftsystem. Dette vil bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i nettet, slik at det
legges til rette for mer klimavennlige løsninger og økt verdiskaping for brukerne av kraftnettet.

Som et ledd i å bygge neste generasjon kraftsystem skal Statnett reinvestere i eksisterende Sylling transformatorstasjon. Transformatorstasjonen i Sylling er en sentral stasjon i østlandsområdet, da den er et viktig knutepunkt for sentral- og regionalnettet i området. Dagens kontrollanlegg og høyspentapparater er fra 1977 og trenger utskiftning, i tillegg må kontrollbygget EMP-sikres i henhold til beredskapsforskriften. Eksisterende kontrollbygg kan ikke bygges om, et nytt kontrollbygg planlegges derfor bygget øst for eksisterende stasjonsgjerde. Dette bygget vil få ei grunnflate på ca. 670 m2.

Innføringen av 420 kV ledningen Ringerike - Sylling til transformatorstasjonen planlegges flyttet ca. 60 meter mot øst. I tillegg søkes det om andre mindre endringer og midlertidige tiltak for de eksisterende kraftledningene som i dag går inn til transformatorstasjonen. 

Svarthavnveien er i dag adkomstvei til Sylling transformatorstasjon og deles i to ved stasjonen. Statnett eier i dag Svarthavnveien som går opp og langs stasjonsgjerdet i nord. Veien planlegges lagt lengre mot nord i ca. 100 meters lengde for å gi plass til en servicevei inne på stasjonsområdet. Stasjonstomten planlegges derfor utvidet mot nord. Svarthavnveien skal fortsatt være adkomstvei til stasjonens hovedport og til eiendommen Løkka, som ligger vest for stasjonstomta.

Statnett har startet arbeidet med å modernisere transformatorstasjonen. 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

I denne fasen beregnes samfunnsnytten og konsesjonssøknad sendes til Norges- vassdrags og energidirektorat.

Planlegging

En alminnelig konsesjonprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlig høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. Eventuelle klager på vedtak fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken.

For transformatorstasjoner og koblingsanlegg går en rett til konsesjonssøknad og denne ble sendt mai 2016.

Utbygging
Prosjektet er nå igangsatt og arbeidet vil omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, rigging og montasje av transformatorer, koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen.
Område
Illustrasjon over prosjektområdet til ytre Oslofjord