Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor er det behov for ledningen Skogfoss - Varangerbotn

132 kV-kraftledning mellom Skogfoss og Varangerbotn bygges for å forbedre forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark.

Kraftledningen vil også legge til rette for økt forbruk og produksjon i området.

Den nye ledningen vil bidra til å sikre både forsyningssikkerheten og kapasiteten. Ledningen vil også legge til rette for nye muligheter for kraftutveksling med Russland.

Hvor lang blir ledningen?

Ledningen er 133 km lang, og består av 851 mastepunkt.

Hvilke kommuner blir berørt av ledningen?

Ledningen berører to kommuner: Nesseby og Sør-Varanger.

Hvem skal betale for ledningen?

Det som inngår i sentralnettet vil hovedsakelig inngå i Statnetts inntektsramme og dermed betales av alle brukerne av nettet.

Den delen som går fra sentralnettet og direkte til en forbruker eller produsent, kan bli betalt i form av anleggsbidrag fra den som utøser tiltaket.

Hvor mye vil ledningen koste?

Kostnadene for ny ledning og ombygging av stasjonene Varangerbotn og Skogfoss vil totalt koste 480 – 580 MNOK

Når skal ledningen står ferdig?

Ledningen er nå satt i drift og alt av arbeid ved stasjoner er ferdigstilt.

Hvordan har dette påvirket folk lokalt?

Konsesjonsprosessen som ble gjennomført av Varanger Kraftnett AS vekket stort engasjement blant mange berørte lokalt. Flere alternative traseer ble fremlagt og vurdert.

Statnett SF  har utarbeidet Miljø og Transport plan (se under Dokumenter).

Miljøplanen er presentert og godkjent av relevante offentlige myndighetene samt alle berørte partner. Planen  oppdateres  regelmessig ettersom det kommer innspill fra berørte parter. 

Høsten 2009 sendte Statnett SF brev til alle grunneiere som direkte eller inndirekte ble berørt av ledningsbyggingen og innkalte til fellesmøter (Svanhovd/Neiden og Varangerbotn). Her ble det informert om fremdriftsplaner i forbindelse med skogrydding i ledningstrase, riving av eksisterende linje, tilkomstveier og lagringsplasser for materiell samt byggestart av ledningen.

Statnett SF vil informere alle berørte grunneiere om fremdriften i prosjektet gjennom web siden, i lokalavisen samt oppslag på valgte plasser hvor folk ferdes.

Statnett SF har et nært og tett samarbeid med reineierne og vil ivareta deres næringshensyn i den grad dette er fysisk og praktisk mulig blant annet ved deltakelse på alle byggemøter.

Statnett SF og Varanger Kraftnett AS håper på fortsatt godt samarbeid med lokale interessenter i byggefasen.