Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor bygger vi?

Skagerrak 4 vil være lønnsom for det norske samfunnet på grunn av kombinasjonen av norsk vannkraft og dansk varmekraft og vindkraft. Sammenlignet med mye av kraftproduksjonen i Danmark er norsk vannkraft lett å regulere, eller med andre ord, å skru av og på.

 

Ny kabel til Danmark gir Norge sikrere strøm i år med lite vann, mens norsk reguleringsevne gjør det mulig for Danmark å satse mer på vindkraft og redusere CO2-utslippene. Skagerrak 4 vil også bidra til å øke verdien av norsk vannkraft. Dette skjer først og fremst ved salg av balansetjenester (tjenester for å opprettholde stabil kraftforsyning) og eksport av overskuddskraft. Videre vil den bidra til mer stabile kraftpriser.

 

Kabelen er planlagt som en del av det norske og danske sentralnettet. Det betyr at et overskudd vil gå til reduksjon av sentralnettariffen.

Er det noe nytt i dette kabelprosjektet?

Teknologien som blir installert i Kristiansand transformatorstasjon for å koble kabelen til det norske nettet, er av typen Voltage Source Converter. Teknologen vil blant annet bidra til at nettet på Sørlandet blir mer stabilt. Det er første gang teknologien benyttes på dette spenningsnivået.

 

Forbindelsen blir også blant de første i verden med reservekapasitet for såkalte system- og balansetjenester. Salg av slike tjenester fra Norge til Danmark betyr at vi gjør en reserve i norsk vannkraft tilgjengelig når det blåser mer eller mindre enn varslet i det danske systemet. Målet er å øke inntjeningen på kabelen, samtidig som behovet for reserver i det danske systemet i form av kull- og gasskraft reduseres.

Er det mulig å fiske over kabelen?

Skagerrak 4 vil bli dekket til eller spylt ned i sjøbunnen på hele strekningen mellom Norge og Danmark, og det vil bli mulig å fiske og tråle som normalt over kabelen.

 

Det vil for øvrig gå noe tid mellom utlegging og beskyttelse, og i denne perioden vil det være restriksjoner på bunntråling. Der hvor det er bløt bunn vil kabelen bli godt tildekket, noe som gjør det mulig å fiske med all type redskap (inkludert bunntrål) etter at kabelen er beskyttet.

 

Under særskilt ugunstige forhold vil en sjøkabel kunne representere en viss fare for fastkjøring og avrivning av aktive redskaper. Erfaringene fra Skagerrak 1-3 er at fiskere kan tråle områdene der kablene ligger som normalt.

Hva vil du oppleve og se når prosjektet er ferdig?

Etter at kabelen er lagt og satt i drift vil grunneierne sitte igjen med en god traktorvei og bedre driftsforhold for skogbruk på store deler av strekningen. Det vil bli en god driftsvei 5 km fra Ålefjær til Saga, med bro over Takstetjønn/Linvatna. Veien øker tilgjengeligheten fra begge sider til friluftsområde Skråstadheia/Sletteheia.

 

Ved Saga terrasse vil kabelen gå i mikrotunnel under deler av eksisterende bebyggelse ned til Otra. Vest for elva vil kabelen gå i mikrotunnel under vei og jernbane. Videre blir den lagt i kabelgrøft, delvis over dyrket mark, langs eksisterende vei til Myrvoll/Dalane og videre langs driftsvei.

 

Sør for Kristiansand transformatorstasjon vil det bli opparbeidet ny anleggsvei (fremtidig driftsvei) på omlag 2,5 km. På Kristiansand transformatorstasjon vil det bli bygget et nytt strømretteranlegg, et såkalt HVDC-anlegg. Dette består av ventilhall på om lag 50 x 120 meter og utendørs veksel- og likestrømsanlegg.

 

Det eksisterende stasjonsområdet vil bli utvidet for å få plass til det nye strømretteranlegget.