Single Video uten deling
Single Video uten deling

Skagerrak 4

Skagerrak 4-kabelen er den fjerde kabelen som er bygget mellom Norge og Danmark og vil overføre 700 megawatt (MW). I tillegg til selve kabelen består Skagerrak 4-forbindelsen av to stasjonsanlegg, og har medført utbygging av eksisterende anlegg i Kristiansand og i Tjele i Danmark.

Forbindelsen er totalt på 240 km, hvorav nesten 140 km er lagt på havbunnen.

Fra før har vi 1000 MW kapasitet mellom Norge og Danmark. Gjennom å utvide kapasiteten til 1700 MW bidrar vi til:

  • Økt forsyningssikkerhet i Norge og Danmark
  • Mer fornybar kraftproduksjon i begge land og et mer klimavennlig energisystem
  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den

Skagerrak 4-kabelen ble satt i kommersiell drift 29. desember 2014.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle. For mellomlandsforbindelser er de viktigste kriteriene at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme og bidrar til forsyningssikkerheten.

Planlegging

For forbindelser til land utenfor Norden er det i Norge krav om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling - såkalt utenlandskonsesjon. Søkeinstans er Olje- og energidepartementet. Departementet valgte å sende Statnetts søknad for de planlagte Tysklands- og Englandskablene på offentlig høring. En eventuell klage på vedtaket avgjøres av Kongen i statsråd, som fatter endelig vedtak. Ordningen med utenlandskonsesjon er særnorsk, men de landene vi planlegger å knytte oss opp mot har også krav om konsesjoner. Disse konsesjonene her imidlertid mer til felles med den norske anleggskonsesjonen.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier på land. I sjøen vil det gjerne være sjøbunnundersøkelser før kabellegging og nedspyling og i enkelte punkter tildekking etter at sjøkabelen er lagt. Området rundt tilkoblingspunktet vil også bli utvidet for å gi plass til ny stasjon som skal knytte kabelen til det norske strømnettet.

Område
Illustrasjon av prosjektområde for sjøkabel mellom Danmark og Norge