Samfunnsøkonomiske utredninger

Utviklingen av strømnettet skal i tråd med energiloven og Statnetts vedtekter, være samfunnsmessig lønnsom. Samfunnsøkonomiske analyser er derfor en viktig del av beslutningsgrunnlaget i Statnett.

Utredninger kan utløses av flere forhold

Samfunnsøkonomiske utredninger kan utløses av forventninger om endring i forbruk og produksjon, behov for fornyelse av anlegg eller av at vi i operasjonell drift identifiserer behov for å se nærmere på ulike problemstillinger. Ved tilknytning av ny kraftproduksjon eller stort nytt industriforbruk må vi for eksempel vurdere om kapasiteten i nettet er stor nok til å gi en forsvarlig tilknytning. På samme måte kan forventninger om økning i alminnelig forsyning gi grunnlag for å analysere om nettkapasiteten er stor nok til å møte den forventede utviklingen. Hvis dette ikke er tilfellet, undersøker vi alternative tiltak og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av disse. 


Den samfunnsøkonomiske analysen skal vise de sentrale samfunnsmessige virkningene og gi grunnlaget for de avveininger som er sentrale for beslutningstaker. Statnett må vurdere og sannsynliggjøre at den samfunnsmessige nytten er større enn kostnaden før vi fatter beslutning om videreføring av et tiltak. Beslutning om gjennomføring av et tiltak kan imidlertid også baseres på strategiske forhold vi normalt ikke vektlegger i en samfunnsøkonomisk analyse.Løpende oppdateringer

Våre tiltak har lange ledetider. Statnett utfører og oppdaterer samfunnsøkonomiske analyser flere ganger i løpet av prosjektutviklingen. Første gang som utgangspunkt for å opprette et formelt prosjekt og siste gang ved beslutning om oppstart av utbygging. Innholdet i analysene avhenger av tiltakets kompleksitet og modenhet. Vi starter analysen med en overordnet vurdering av behov. Deretter blir behov og alternative konsept nærmere utredet og rangert. I tillegg til å vurdere tiltak i transmisjonsnettet, må vi også vurdere om behovet kan møtes på en billigere måte, for eksempel via tiltak i underliggende nett eller via andre tiltak enn nett. For de største prosjektene gjennomfører vi en såkalt konseptvalgutredning (KVU). I henhold til kravene fra Olje- og energidepartementet (OED) skal konseptvalgutredningen for enkelte tiltak gjennomgå ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde. OED kommer da med en prosessledende uttalelse.

Etter konseptvalget utvikles mulige tekniske løsninger videre og vi vurderer samfunnsøkonomisk lønnsomhet av disse. Konsesjonssøknad til NVE sendes normalt etter at beslutning om teknisk løsning er fattet. Ved investeringsbeslutning og beslutning om utbygging blir det gjort mindre oppdateringer for å verifisere behov og lønnsomhet. Ved større endringer i rammebetingelser og økonomiske forutsetninger kan det bli behov for mer omfattende analyser også ved disse beslutningsportene. 

 

Vi forholder oss til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

 

Oversikt over utredninger finner du her

 

Innen utgangen av 2017 skal Statnett publisere en egen veileder som viser hvordan vi anvender de overordnede prinsippene. 

Kontaktperson

Carl-Petter Haugland, avdelingsleder for økonomisk analyse

Foto: Damian Heinisch
Publisert - Sist oppdatert