Samfunnsøkonomiske vurderinger

Samfunnsøkonomiske analyser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i Statnett. Utviklingen av strømnettet skal, i tråd med energiloven og Statnetts vedtekter, være samfunnsmessig rasjonell.

Det innebærer at når vi tar beslutninger, må vi både vurdere og sannsynliggjøre at den samfunnsmessige nytten er større enn den samfunnsmessige kostnaden. Den samfunnsøkonomiske analysen skal vise de sentrale samfunnsmessige virkningene, og gi grunnlaget for de avveininger som er sentrale for beslutningstaker. Beslutning om gjennomføring av et tiltak kan også bli basert på strategiske forhold vi normalt ikke vektlegger i en samfunnsøkonomisk analyse.

 

Våre tiltak har lang ledetid og Statnett utfører og oppdaterer samfunnsøkonomiske analyser flere ganger gjennom prosjektutviklingen. Siste gang er ved beslutning om utbygging. Innholdet i de ulike analysene er avhengig av tiltakets modenhet. Først starter vi med en overordnet vurdering av behov. Deretter blir behov og alternative konsepter nærmere utredet og rangert i en såkalt konseptvalgutredning (KVU). I henhold til kravene fra Olje- og energidepartementet (OED) skal konseptvalgutredningen for enkelte tiltak gjennomgå ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde. OED kommer da med en prosessledende uttalelse.

 

Etter konseptvalget utvikles mulige tekniske løsninger videre i tråd med føringene fra KVU-prosessen, og vi vurderer samfunnsøkonomisk lønnsomhet av disse. Konsesjonssøknad til NVE sendes normalt etter beslutning om teknisk løsning er fattet. Ved investeringsbeslutning og beslutning om utbygging blir det i større grad gjort oppdateringer for å verifisere behov og lønnsomhet. Ved større endringer i rammebetingelser og økonomiske forutsetninger kan det bli behov for mer omfattende analyser, også ved disse beslutningsportene. 

 

Ønsker du mer informasjon om våre samfunnsøkonomiske analyser? 

Vi forholder oss til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

 

Les DFØ sin analyseveileder her (pdf) 

 

På våre prosjektsider legger vi ut konseptvalgutredninger, konsesjonssøknader og konsesjonsvedtak. 

 

Se oversikt over alle våre prosjektsider 

Publisert - Sist oppdatert