Østre korridor

Statnett har oppgradert sentralnettet fra Kristiansand til Rød i Skien. Eksisterende ledninger har blitt oppgradert fra 300 kV til 420 kV. Videre har det blitt bygget en ny 34 km lang kraftledning fra Bamble til Rød. I tillegg har det blitt bygget nye transformatorstasjoner i Arendal, Bamble og Grenland, og de eksisterende i Kristiansand og Rød (Skien) har blitt utvidet.

Det er nødvendig å øke overføringskapasiteten i sentralnettet for å imøtekomme behovet for økt utvekslingskapasitet med utlandet, legge til rette for utbygging av ny fornybar energiproduksjon og for å sikre en stabil strømforsyning.

 

Idriftsettelse av Østre korridor er viktig for å bedre driftssituasjonen i sentralnettet når det er nødvendig med vedlikehold og ombygginger av andre ledninger på sørvestlandet. Det vil også styrke kraftforsyningen mellom Agder-fylkene og Grenland, og legger til rette for videre utvikling av industri og næringsliv i regionen. For å nå vedtatte klimamål er det nødvendig med en satsning på ny produksjon av fornybar energi, noe som forutsetter økt overføringskapasitet. Dette medfører igjen et behov for økt utvekslingskapasitet med andre land og en tilhørende nødvendig oppgradering av det norske sentralnettet.


Anleggene ble satt i drift 6. november 2014. Samlet beregnet kostnad for Østre korridor er mellom 1,3 – 1,6 mrd.