Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor ble sjøkabelforbindelsene fornyet?

Etter å ha vært drevet nærmest sammenhengende i 27 år fikk fire av kablene feil våren 2008. Feilene ble rettet, men det ble klart at anlegget var i en slik fatning at det måtte skiftes ut for å sikre sikker strømforsyning. 

Hva slags kabler er benyttet?

Det nye sjøkabelanlegget over ytre Oslofjord består av seks oljekabler og tre plastisolerte kabler (PEX-kabler).

Det gamle anlegget besto av seks oljekabler.

Når var anlegget ferdigstilt?

Anlegget ble ferdigstilt tidlig høst 2014.

Når skal de gamle kablene fjernes?

Etter planen skal kablene fjernes i 2016. 

Hvilke hensyn har Statnett tatt til miljøet?

I forbindelse med konsesjonssøknaden utarbeidet Statnett en miljø- og transportplan. Den beskriver Statnetts mål og krav knyttet til ytre miljø. Med ytre miljø menes blant annet naturområder, fauna, vegetasjon, friluftsliv og annen arealbruk, klima, avfall, støy og utslipp til jord, vann og luft, samt spredning av sykdommer og uønskede organismer. Transport og trafikksikkerhet er også en del av det ytre miljøet. Miljø- og transportplanen stiller også krav til opprydding etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

 

Ved Evje har den nye muffestasjonen blitt plassert like langt unna strandsonen som den på Teigen. Dette frigjør areal langs sjøkanten og anlegget blir mindre synlig fra sjøen/strandsonen.

 

Ved Teigen har Statnett bygget en jordvoll rundt deler av muffestasjonen for å gjøre denne mindre synlig.