Nettutviklingsplan 2013

Behovet for neste generasjon sentralnett har økt, og byggeaktiviteten er allerede på vei mot historiske høyder. Nettutviklingsplan 2013 beskriver Statnetts planer for nettutvikling de neste 20 årene.

Behovet for neste generasjon sentralnett øker:

  • Sentralnettet er aldrende
  • Forsyningssikkerhet har høy prioritet
  • Nettet skaper verdier
  • Fornybarsatsingen krever mer nett
  • Utfordringer i systemdriften
  • Befolkningsvekst i byene stiller høyere krav til helhetlig nettplanlegging

 

Investeringsnivået fremover

Statnetts planer tilsvarer et forventet investeringsnivå på 5-7 milliarder hvert år de neste ti årene. En utbyggingskapasitet som tilsvarer dette investeringsnivået gir muligheter til å bygge et sentralnett som svarer på fremtidens utfordringer samtidig som strømmen til enhver tid blir levert. Fordi det tar flere år å bygge opp og ned kapasitet, både hos Statnett og hos leverandørene, er det kostnadseffektivt å unngå store svingninger i investeringsnivå fra år til år. Dette gir også fordeler i form av en jevnere tariff for kundene i sentralnettet.

 

Statnett vurderer kostnader og nytte for hvert enkelt prosjekt nøye og søker etter kostnadseffektive løsninger. Med lang utviklingstid for prosjektene vil det kunne oppstå endringer i forbruk og produksjon som endrer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Dette vurderes fortløpende slik at vi kan omprioritere og frigjøre ressurser til de til enhver tid viktigste tiltakene. Eksempelvis ble Sydvestlinken terminert i 2013 fordi prosjektet ikke lenger ble vurdert som lønnsomt. Nye behov som dukker opp kan utløse nye prosjekter og tiltak både på kort og lang sikt.

 

Om ti år, i 2024, skal vi etter planen ha kommet betydelig på vei mot en oppgradering av hele det norske sentralnettet med et stort løft i kapasitet. Dette tilsier at investeringsnivået vil bli lavere i tiårsperioden etter 2024. Det vil imidlertid være behov for reinvesteringer og oppgraderinger som drives av anleggenes alder og tekniske tilstand, samt spenningsoppgraderingsprosjekter også i denne tiårsperioden. Det er også sannsynlig at det oppstår nye behov som kan kreve nye investeringer. En storskala elektrifisering av nye petroleumsinstallasjoner i nord eller eventuelle nye fornybarmålsetninger vil for eksempel kunne utløse nettinvesteringer utover det som er identifisert i dag. Alt i alt forventer vi at det vil være behov for betydelige investeringer også i den andre tiårsperioden, men at det årlige investeringsnivået trolig vil ligge en del lavere enn i første tiårsperiode.

 

Oppdatert investeringsplan 2014

I årene hvor det ikke lages en ny Nettutviklingsplan leverer Statnett en oppdatert investeringsplan til Norges- vassdrags- og energidirektorat. Les oppdatert investeringsplan for 2014 her (pdf.) 

 

Les mer om planene for nettutbygging i de ulike regionene:

 

 

Les Nettutviklingsplan 2013 i bladbar pdf.:

 

 

Last ned Nettutviklingsplan 2013 (printvennlig pdf.)

Publisert - Sist oppdatert