Sogn-Ulven
6 km ny kabel mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Fornyelse av kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner er viktig for å nå dette målet. 

De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes. Også Sogn transformatorstasjon må bygges om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.

Statnett har utredet både kabel i grøft og kabel i tunnel som løsninger for hvordan kabelforbindelsene kan fornyes. I utredningsarbeidet har vi blant annet kartlagt bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdere beredskap og risiko for omgivelsene, og gjort økonomiske beregninger. 

Ut fra en helhetlig vurdering anser vi tunnel som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene, og har sendt søknad om dette til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Kabelforbindelsene Sogn–Ulven eies i dag av Hafslund Nett. Når den nye forbindelsen står ferdig, vil den eies av Statnett.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.