Spørsmål og svar knyttet til Husebybakken

Området rundt Husebybakken på Smestad ligger tett på tunnelen, og i startfasen vil arbeidene derfor merkes godt her.

Hvilke arbeider er det nå som pågår ved Husebybakken?

Vi bygger ny kabelforbindelse mellom Smedstad og Sogn. Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle og har begrenset kapasitet. Kablene må fornyes for å sikre folk i Stor-Oslo trygg strømforsyning i fremtiden. Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

I dag går det to jordkabler mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra 1955 og 1977 har nådd teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, haster det med å få skiftet ut disse kablene. Statnett fikk endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet 19. april 2017 til å bygge en tunnel mellom Smestad og Sogn for nye strømkabler, samt fornye Smestad transformatorstasjon.

 

Når har dere tillatelse til å jobbe?

Vi følger Oslo kommunes " Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune". Denne sier at såkalt "støyende arbeider", i dette tilfellet sprengning, boring og pigging, kan utføres mellom 07 og 23 på hverdager og mellom 07 og 18 på lørdager. Massetransport kan utføres mellom 0700 og 1900 på hverdager og 08 og 16 på lørdager. Søndager og helligdager skal det ikke pågå arbeider i tunnelen. Disse kravene må entreprenøren som utfører arbeidene følge. Norges Energi- og Vassdragsdirektorat (NVE) har godkjent dette som krav i Miljø-, anleggs- og trafikkplanen (MTA) for prosjektet.

 

Hva slags arbeid gjør dere i tunnelen?

Tunnelarbeidene består av mange arbeidsoperasjoner som må skje i en bestemt rekkefølge. Derfor kan vi ikke konsentrere de støyende arbeidene til faste tidspunkt i løpet av anleggsdagen. De mest støyende tunnelarbeidene er pigging, boring og sprenging. Graden av støy vil også variere avhengig av hvor langt fra arbeidene man bor. I løpet av anleggsdagen vil arbeidsoperasjonene gjenta seg ca. 2-3 ganger.

 

Arbeidene i tunnelen foregår i denne rekkefølgen:

  • Boring av hull for å inspisere vannforholdene i berget (ca. 8 timer) og eventuell tetting av berget med sement (ca. 8 timer). 
  • Boring av hull til sprengstoff (ca. 2-3 timer) 
  • Sprenging (noen sekunder) 
  • Utlasting av sprengt bergmasse (ca. 2-3 timer) 
  • Pigging for å fjerne løst berg (ca. 1 time) 
  • Boring av hull for bergsiktingsbolter og montering av bolter tar ca. 1 time 

 

Vil støyen avta etter hvert?

Uke 6 er vi ca. 10 meter inne i tunnelen og rett under Husebybakken 17-19. Etter hvert som vi kommer lengre inn i tunnelen, forventer vi at arbeidene vil forflytte seg raskere. Dermed vil vi gradvis bevege oss bort fra dere. Etter planen forventer vi å ha forflyttet oss ca. 100 meter til påske. Støyen vil gradvis avta jo lengre unna arbeidene skjer, men rystelser vil fortsatt merkes fra arbeid med selve fjellhallen.

 

Hvordan kan jeg få vite når det sprenges?

Du kan melde deg på SMS-varsling som du vil motta 30 minutter før sprenging: www.nabovarsling.no/tgb-smestad-sogn.

 

Hvorfor varsler dere ikke sprengning med sirener?

Sirener brukes når man driver med sprengningsarbeid over bakken, da det vil kunne være en fare for steinsprut. Nå som vi er et stykke inn i tunnelen er ikke dette gjeldende lenger, og derfor varsler vi nå med SMS. Dette er fordi det er det minst forstyrrende for nærområdet. 

 

Hvordan kan jeg få vite hvordan dere ligger an i prosjektet?

Vi vil sende ut informasjon om prosjektet jevnlig til dem som ønsker det. Du melder deg på prosjektoppdateringstjenesten ved å sende e-postadresse og telefonnummer til storoslo@statnett.no

  

Min bolig er like over tunnelen, og det rister veldig ved sprengning. Tåler boligen dette?

Vi har satt ut rystelsesmålere for å følge med på at vi holder oss under de grenseverdiene som er satt. Ved alle sprengninger som er blitt utført har vi vært langt under disse grensene. 

Vi forstår at det kan oppleves ubehagelig når det rister i forbindelse med sprengninger, men dette er helt trygt. Dersom du mener sprengningene har ført til skader på boligen din er det viktig du sier ifra så raskt som mulig ved å sende en epost til storoslo@statnett.no

 

Jeg ønsker ikke å bo hjemme under anleggsarbeidene. Kan dere hjelpe meg?

Dersom du har behov for hotellovernatting, kan du søke om det ved å sende en e-post til storoslo@statnett.no. I søknaden er det viktig at du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du/dere søker alternativ overnatting. Alternativ overnatting er i dette tilfellet hotell. 

 

Jeg har behov for å treffe dere personlig. Er det mulig å få til?

Ja, dersom du ønsker at vi kommer hjem til deg, send en e-post storoslo@statnett.no, så finner vi et passende tidspunkt.

 

Nabokontakttelefon og e-postadresse:

Dersom du har spørsmål eller har behov for å komme i kontakt med oss kan du sende en e-post til storoslo@statnett.no eller ringe nabokontakttelefonen: 95720211 (ikke sms). Vi vil dessuten legge ut ny informasjon på våre nettsider: www.storoslo.statnett.no

Publisert - Sist oppdatert