Smestad og Sogn transformatorstasjoner og Smestad-Sogn - Nettutvikling - Statnett

Smestad og Sogn transformatorstasjoner
Kabelforbindelsen Smestad - Sogn
Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og 4,5 km ny kabel

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom de to er viktige tiltak for å nå dette målet.

 

Kabelforbindelsen

Smestad-Sogn

I dag eier Hafslund Nett to kabelforbindelser mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. 

Statnett utredet grundig to mulige løsninger for kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn: kabel i tunnel og kabel i grøft. For begge løsningene fikk vi kartlagt bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdert beredskap og risiko for omgivelser og gjort økonomiske beregninger. Underveis i prosessen har vi hatt møter med lokale myndigheter og etater for å informere og få innspill.

Ut fra en helhetlig vurdering ble tunnel vurdert som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene. Vi har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å bygge en egen tunnel for de nye kablene mellom Smestad og Sogn. Tunnel gir mange fordeler sammenlignet med grøft. Kabler i egen tunnel er mindre utsatt for å bli skadet, lettere å inspisere, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, gir større fleksibilitet, påvirker omgivelsene mindre, og er totalt sett mer lønnsomt og innebærer en kortere anleggsperiode. Tunnel er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo.

De forberedende arbeidene som må gjøres før selve tunnelen kan bygges startet opp i juni 2017. Disse arbeidene utføres ved Sogn transformatorstasjon og ved Makrellbekken på Smestad. Arbeidet med tunnelen planlegges å starte mot slutten av 2017. 

 

Smestad transformatorstasjon

Dagens stasjon er fra 1952. Den har nådd forventet levealder og trenger oppgradering for å kunne forsyne beboere i Oslo med strøm i fremtiden. Statnett har utredet flere alternativer, og vurderer at et kompakt stasjonsanlegg (SF6) totalt sett er den beste løsningen. Stasjonen er den største transformatorstasjonen i Norge til alminnelig forbruk. Statnett har fått konsesjon fra NVE til å fornye Smestad transformatorstasjon.

 

Sogn transformatorstasjon

Dagens stasjon er fra 1949, nærmer seg forventet levealder og må derfor fornyes. Statnett har søkt konsesjon fra NVE for å bygge et gassisolert kompaktanlegg. Deler av dagens luftisolerte anlegg planlegges revet, men skal være i full drift mens det nye anlegget bygges.

Søknaden har vært ute på høring fra NVE, og den kan leses her.   

 

Har du noen spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen, og vi er i gang med å bygge tunnelen. Tunnelen skal drives både fra Smestad og Sogn, og skal etter planen bevege seg 40 meter i uka. 

Område