Hamang transformaterstasjon
Ny bygningsmasse og nytt 132 og 420 kV SF6-anlegg

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Hamang transformatorstasjon er et viktig tiltak i fornyelsen av hovedstrømnettet i regionen. 

Stasjonen ble bygd i 1951 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levetid. Stasjonens alder sammen med forventet forbruksøkning gir behov for økt kapasitet i hovedstrømnettet for å sikre strømforsyningen i fremtiden. Stasjonen må derfor erstattes med en ny. 

Statnett fikk 7. oktober 2014 rettskraftig konsesjon på ombygging av Hamang stasjon. Stasjonen blir liggende over Bjørnegårdtunnelen som er en del av nye E16 som Statens Vegvesen er i gang med å bygge. Transformatorstasjonen skal bygges som gassisolert anlegg for 420/132 og 45 kV. Nye Hamang transformatorstasjon er planlagt ferdig tidligst i 2023. Året etter ferdigstillelse vil eksisterende stasjon bli fjernet, og dagens 45 kV-linjer mot Berger kan rives. Bergerlinjene eies av Hafslund Nett. Midlertidige master som i dag er etablert i Hamang i forbindelse med E16-utbyggingen vil også bli revet. 

 

Midlertidige tiltak

Tilstanden for store deler av anlegget i dagens stasjon i Hamang er usikker, og forsyningssikkerheten under Hamang transformatorstasjon er ikke tilfredsstillende. For å sikre strømforsyningen i Asker og Bærum frem til nye Hamang står ferdig, har Statnett kommet frem til en midlertidig løsning som bedrer forsyningssikkerheten.

Statnett fikk konsesjon for denne løsningen i oktober 2016, og arbeidene startet opp i mars 2017. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i slutten av 2018. 

De midlertidige anleggene vil i stor grad kunne gjenbrukes i andre stasjoner som eies av Statnett.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område