Hamang - Bærum - Smestad
12 km lang forbindelse mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Fornyelse av kabelforbindelsen mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner er et viktig tiltak for å nå dette målet. Statnett er nå i gang med å utrede hvordan strømforbindelsen kan moderniseres på best mulig måte. 

Dagens luftledning mellom Hamang og Smestad fra 1952, nærmer seg teknisk levealder og må fornyes. I tillegg kan veksten i strømforbruket i Oslo og Akershus komme ganske raskt, ifølge forbruksprognosene for Nettplan Stor-Oslo.

For å håndtere forbruksveksten vil vi starte med tiltak der vi får økt kapasiteten raskest. På kalde vinterdager forsynes Stor-Oslo fra vest og det er derfor behov for å forsterke en av forbindelsene som kommer vestfra.

En fornyet forbindelse fra Hamang til Smestad vil være raskest å bygge og er gunstig å få på plass for kraftsystemet. Statnett har derfor startet utredningen av en forbindelse fra Hamang til Smestad som skal erstatte dagens luftledning på 300 kV.

Bærum transformatorstasjon ligger mellom Hamang og Smestad. Denne stasjonen må også oppgraderes.

 

Vil utrede bredt og grundig

I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Statnett er nå i gang med et utredningsarbeid for å finne ut hvilke tekniske løsninger som er mulige for en ny strømforbindelse på strekningen.

Det er viktig for å skaffe oss nok kunnskap til å sikre velfunderte vurderinger og et solid beslutningsgrunnlag. Vi vil derfor utrede både luftledning og jordkabel som teknisk løsning. Vi vil også gjøre samfunnsøkonomisk analyser og kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø.

Vi vet ikke hvordan den endelige løsningen blir i dag. Det er det vi skal få mer kunnskap om gjennom det utredningsarbeidet vi er i gang med. Vårt hovedmål er å bygge en strømforbindelse som er robust og fremtidsrettet for hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon, på nyåret 2019. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven. Ny strømforbindelse vil tidligst stå ferdig i løpet av en tiårsperiode.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område
email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost