Mauranger - Samnanger

De senere år har Statnett arbeidet med planer om å bygge om ledningen Sauda – Samnanger fra 300 til 420 kV spenning for å øke overføringskapasiteten på strekningen. Nyere analyser viser at kapasiteten kan økes tilstrekkelig med noe enklere tiltak på strekningen Blåfalli – Mauranger, mens en ombygging kan være aktuell på strekningen Mauranger – Samnanger. Fra våren 2016 arbeides det derfor videre med et noe redusert prosjekt under navnet Mauranger – Samnanger.


Utbygging av fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst i byene og i industrien og økt handel med kraft med andre land vil endre transportmønsteret i det norske ledningsnettet. Dette vil øke behovet for overføringskapasitet i ledningsnettet i området mellom Sauda i Rogaland og Samnanger i Hordaland.

I dag går det en 300 kilovolt (kV) kraftledning fra Statnetts transformatorstasjon i Sauda til transformatorstasjonene Blåfalli og Mauranger i Kvinnherad kommune, og fra Mauranger til transformatorstasjonen i Samnanger.


Statnetts tidlige analyser viste at den beste måten for samfunnet å øke overføringskapasiteten på, ville være å bygge om dagens 300 kV-ledning til å en driftsspenning på 420 kV.


En oppdatert vurdering viser nå at det etter alt å dømme vil bli bygget ut vesentlig mindre småkraft i Hordaland enn tidligere antatt. Dette er en av årsakene til at behovet for overføringskapasitet ikke øker så sterkt som tidligere antatt og at Statnett nå justerer sine planer for ledningen. I første omgang vil strekningen mellom Blåfalli og Mauranger bli oppgradert til å tåle en noe høyere temperatur (80 grader). Dette vil bli gjort på dagens ledning, innenfor gjeldende konsesjon. På strekning mellom Sauda og Blåfalli vil det de nærmeste årene ikke bli gjennomført noen tiltak eller endringer utenom ordinært vedlikehold og reparasjoner.


I tillegg vil Statnett melde og senere søke konsesjon for en ombygging av ledningen på strekningen Mauranger – Samnanger. Her vil traseen på en del av strekningen bli vurdert flyttet, og det vil bli vurdert å bygge en ny koblingsstasjon enten ved Ænes eller Fureberg i Kvinnherad.


Melding om dette vil bli sendt myndighetene tidlig i 2017. Saken vil bli underlagt offentlig høring i flere runder.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Den tidligste prosjektfasen handler om analyser og utredninger av ulike konsepter.

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonprosessen starter med at Statnett sender inn en konsesjonssøknad til Norges Vassdrags- og energidirektorat, som etter offentlige høringsrunder fatter et konsesjonsvedtak. Eventuelle klager på vedtak fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken.

Utbygging

Byggefasen kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område
Kartillustrasjon av prosjektområdet for Sauda-Samnanger

Nyheter om prosjektet