Lyse-Fagrafjell

Statnett søker om å få bygge ny sentralnettledning fra Lysefjorden til Nord-Jæren, og en ny stasjon på Fagrafjell. Samtidig trekker Statnett søknaden om ny ledning fra Seldalsheia til Stølaheia.

Den nye ledningen planlegges fra Lyse i Forsand, via Seldalsheia i Sandnes til Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time. Det blir også søkt om ny transformatorstasjon på Fagrafjell. Tidligere omsøkt trasé fra Seldalsheia til Stølaheia trekkes. Bakgrunn for prosjektet er å sikre nok strøm til befolkningen i Sør-Rogaland og legge til rette for videre vekst. De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen.

Sammen med Lyse Elnett har Statnett utført en nettanalyse for Sør-Rogaland, og resultatene av analysen sammen med innspill fra forrige høringsrunde, er grunnlaget for valg av ny forbindelse. Den tidligere omsøkte forbindelsen mellom Lyse og Stølaheia ble i 2015 stilt i bero etter at Statnett og Lyse Elnett besluttet å utrede en alternativ rute sør for Sandnes. Nye tekniske og økonomiske vurderinger viser at dette alternativet både er mer kostnadseffektivt og kan gjennomføres i takt med økt forbruk. 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

•Identifisering av behov

•Konseptvalgutredninger

•Ekstern kvalitetssikring

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost