Krutåga Kraft AS (Salten Kraftsamband AS)


Rune Stensland | rune.stensland@sks.no | 21.05.2015

Vi viser til NUP 2015 side 75 som beskriver planene for nettutviklingen i region nord ved Røssvatn: "I Røssvatn er det planer om ny produksjon. Her har vi, i samarbeid med regionalnettseier Helgelandskraft, gitt NVE etterspurt informasjon om nettilknytningsplanene." Her ønsker vi å kommentere at Krutåga Kraft AS har søkt om konsesjon for en ny transformatorstasjon i Varntresk tilknyttet Statnett sin 220 kV ledningen Nedre Røssåga - Ajaure. Det er konsesjonssøkt en ny stasjon med transformering 220/132/22 kV for tilknytning av de planlagte kraftverkene ved Røssvatn - bla Krutåga kraftverk. Etter vår mening er dette den mest aktuelle nettløsning for kraftverkene ved Røssvatn. Vi ber derfor om at den nye transformatorstasjon i Varntresk tas med i nettutviklingsplanen til Statnett.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 5.1 Region Nord