Nettutviklingsplan 2015

I Nettutviklingsplan 2015 drøfter vi mulige utviklingstrekk ved kraftsystemet de neste tjue årene, mulige nettbehov som kan oppstå i perioden og forventede investeringer i sentralnettet fremover.

Et robust kraftnett utgjør selve grunnmuren i fremtidens kraftsystem. Statnett er derfor i gang med å oppgradere sentralnettet. På veien dit er utfordringen å bygge ut i et tempo og på en måte som ivaretar krav til helse, miljø og sikkerhet, kostnadseffektivitet og en akseptabel gjennomføringsrisiko. Blant annet må vi balansere hensyn til løpende driftssikkerhet med prosjektenes behov for utkoblinger. Nettutviklingsplanen 2015 er en plan for å balansere og avveie alle disse hensynene.

 

Frem mot utarbeidelsen av planen har vi hatt en god dialog med våre kunder og andre interessenter, og for første gang har vi også sendt planen ut på en høringsrunde før den ble levert inn til Norges vassdrags- og energidirektorat den 1. oktober 2015.

 

Vedlegg 1: Oppsummering av høringsinnspill
Vedlegg 2: Samfunnsøkonomiske vurderinger

 

Last ned Nettutviklingsplan 2015 i printvennlig versjon (pdf.).

Status:

FERDIG BEHANDLET
Endelig versjon publisert
Svar

Se innspill til Nettutviklngsplan 2015. 
Last ned høringsversjon av Nettutviklingsplan 2015 (pdf.).

   Husebyplatået ASc/o JM Norge
   Per Larsson
   04.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Region øst
   SFE Nett
   Atle Isaksen
   04.06.2015
   Se vedlagt høringsinnspill.
   ZERO
   Siri Hall Arnøy
   04.06.2015
   Vedlagt følger høringsuttalelse fra ZERO
   Naturvernforbundet
   Holger Schlaupitz
   04.06.2015
   Se vedlagte høringsuttalelse til fra Naturvernforbundet til nettutviklingsplan 2015.
   E-CO Energi AS
   Celine Setsaas
   04.06.2015
   Vedlagt følger høringsuttalelse fra E-CO Energi AS.
   BKK Nett
   Margrethe Slinde
   04.06.2015
   Vedlagt er BKK Nett sitt innspill til Statnetts høring av Nettutviklingsplan 2015.
   Fylkesmannen i Finnmark
   Ronny Schjelderup
   04.06.2015
   Høringsuttalelse til NUP 2015. Fylkesmannen viser til nettutviklingsplan 2015 som Statnett har ute på høring. Fylkesmannen har i de senere årene hatt fokus på styrket forsyningssikkerhet i Finnmark. Det har i de siste årene vært flere hendelser i sentralnettet hvor det har oppstått en anstrengt forsyningssituasjon. Dette er forhold som bekymrer Fylkesmannen. Generelt sett synes forsyningssituasjonen i nord å være godt beskrevet i nettutviklingsplanen, hvor leveringskvalitet og forsyningssikkerhet nord for Ofoten er viktige momenter. Vi har merket oss at Statnett i faktaboks (side 76 og 77) opplyser at utbyggingen på strekningen Balsfjord-Skaidi skal skje trinnvis i takt med behovsutviklingen og at strekningen Skillemoen – Skaidi har utsatt oppstart sammen med 132 kV delen av Skaidi stasjon. Dette tolkes dit hen at linje fra Skillemoen til Skaidi er utsatt på ubestemt tid. Med forbruksbehov som parameter for utbygging opprettholdes vår bekymring knyttet til forsyningssikkerheten. Dette oppleves som uheldig. Fylkesmannen er av den oppfatning av forsyningssikkerhetsperspektivet må veie tungt i vurdering av fremdriften av prosjektet. God forsyningssikkerhet bidrar til trygghet for enkeltmennesker, viktig for eiere/drivere av samfunnskritiske funksjoner/virksomheter og for eksisterende næringsdrift i fylket. Fylkesmannen vil bemerke at vi er tilfreds med at det nå er gitt konsesjon for 420 kv linje mellom Balsfjord og Skaidi. 420 kV forbindelse frem til Skaidi vil være svært viktig for styrket forsyningssikkerhet i fylket. Videre er vi tilfreds med at Statnett høsten 2015 også vil starte konsesjonsprosess for strekningen Lakselv-Adamselv. Fylkesmannen vil henstille Statnett til å se på fremdriftsplanen for Skillemoen – Skaidi på nytt og at denne linjentraseen realiseres samtidig med utbyggingen fra Balsfjord til Skillemoen.
   Agder Energi
   Øyvind Stakkeland
   04.06.2015
   Vedlagt følger Agder Energis innspill til Statnetts nettutviklingsplan 2015
   Varanger KraftNett AS
   Trond Tolk
   04.06.2015
   Se vedlagt brev.
   Statoil Petroleum AS
   Kari Mette Darell Holand
   04.06.2015
   Se vedlagte brev.
   Høringsuttalelse Nettutviklingplanen 2015
   Norsk Industri
   04.06.2015
   Vedlagt Norsk Industris høringsuttalelse til Nettutviklingsplanen 2015
   NorthConnect KS
   Tommy Løvstad
   04.06.2015
   Se vedlagte høringsuttalelse
   NORWEA
   Andreas T. Aasheim
   04.06.2015
   Silex Gas Norway AS
   Camilla Gautestad, Technical and HSEQ Director
   04.06.2015
   Silex Gas Norway AS eier 6,102 % av gass prosessering og transportsystemet Gassled som leverer hoveddelen av norsk gass som eksporteres til Storbritania og kontinentet. Prosesseringsanleggene Kollsnes og Kårstø er en del av Gassled systemet og spiller en helt sentral rolle for å sikre stabile gassleveranser til markedet. Sikker og pålitelig strømforsyning til disse anleggene er i så måte av helt avgjørende betydning. Silex Gas Norway AS støtter derfor høringskommentaren fra Norsk Olje & Gass i brev til Statnett datert 2.juni 2015. Det er av sentral betydning at det ved den videre utvikling av den såkalte SKL ringen, som forsyner Kårstø, blir lagt stor vekt å finne utbygningsløsninger som sikrer forsyningen både i gjennomføringsfasen og i den endelige nettløsningen.
   Eni Norge AS
   Tor B. Tangvald
   04.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse
   IndustriEl AS
   Helge Stanghelle
   04.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
   • Kapittel 4: Utviklingstrekk og overføringsbehov mot 2035
   Lyse Elnett
   Børre Dybesland
   04.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Kapittel 5.4 Region Sør
   SFE Produksjon AS, Sognekraft, Sunnfjord Energi AS, Tafjord Kraftproduksjon AS, Tussa Energi AS
   Jan inge Erdal
   04.06.2015
   Fellesuttale frå kraftprodusentar nord for Sognefjorden
   10 fylkesvise Forum for Natur og Friluftsliv
   Johanna Myrseth Aarflot
   04.06.2015
   Distiktenes energiforening, Defo
   Knut Lockert
   04.06.2015
   Solveig Gas Norway AS
   Atle Jan Gundersen, Technical & HSEQ Director
   04.06.2015
   Solveig Gas Norway AS eier ca. 25 % av gass prosessering og transportsystemet Gassled som leverer hoveddelen av norsk gass som eksporteres til Storbritania og kontinentet. Gassled omfatter prosesseringsanleggene Kollsnes og Kårstø. Sikker og pålitelig strømforsyning til disse anleggene er av avgjørende betydning for drift og sikker leveranse fra disse anleggene. Solveig Gas støtter derfor høringskommentaren fra Norsk Olje&Gass i brev til Statnett datert 2.juni 2015. I tillegg til punktene nevnt i høringskommentaren, vil vi be om at det i den videre utvikling av den såkalte SKL ringen, som forsyner Kårstø, blir lagt stor vekt å finne utbygningsløsninger som sikrer forsyningen både i gjennomføringsfasen og i den endelige nettløsningen.
   Norsk olje og gass
   Erling Kvadsheim
   03.06.2015
   Se vedlagt høringsinnspill.
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   • Kapittel 5.2 Region Midt
   • Kapittel 5.3 Region Vest
   • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
   Hammerfest energi
   Jon E. Holst
   03.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   Nordlandsnett AS - Høringssvar nettutviklingsplan 2015
   Bjørn Bjørstad Pedersen
   03.06.2015
   Hei, Vedlagt ligger høringssvar på Nettutviklingsplan 2015 fra Nordlandsnett AS .
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   Statkraft
   Statkraft v/Håkon Egeland
   02.06.2015
   Jf vedlagt brev
   Hammerfest kommune
   Jørn Berg
   02.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   Alta kommune
   Jørgen Kristoffersen
   02.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   Troms Kraft Nett AS
   Tony Molund
   01.06.2015
   TKN har ingen ytterligere kommentarer annet enn at vi er fornøyd med tendensene vi ser i utbygginen av Sentralnettet i Nord-Norge, i lys av den eksisterende byggingen av 400kV til Balsfjord og neste etappe videre til Skaidi. TKN stiller seg positiv til en konseptutredning av videre utviklingen av sentralnettet.
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   Norsk Hydro ASA
   Stein Øvstebø
   01.06.2015
   Hei, oversender Hydros høringsuttalelse.
   • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
   • Kapittel 5.2 Region Midt
   • Kapittel 5.4 Region Sør
   • Kapittel 5.3 Region Vest
   BKK Produksjon AS, Kokstadvegen 37, 5020 Bergen
   Erik Spildo
   01.06.2015
   Vedlagt høringsuttale for BKK Produksjon AS
   • Kapittel 5.3 Region Vest
   • Kapittel 5.6 Mellomlandsforbindelser
   Energi Norge
   Trond Svartsund
   01.06.2015
   Se vedlagt høringsuttalelse.
   • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
   • Kapittel 4: Utviklingstrekk og overføringsbehov mot 2035
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   • Kapittel 5.6 Mellomlandsforbindelser
   Mørenett AS
   Jan-Egil Torvnes
   28.05.2015
   I tillegg til de kommentarene som er kommet fra Istad AS v/Tor Rolv Time har Mørenett følgende kommentar: Faktaboks KVU Nyhamna side 81, siste avsnitt: Det bemerkes at i de underliggende rapporter som sammenligner nåverdien av alternativene, er nåverdien som er benyttet for Ørskog-Nyhamna alternativet, svært høy. Dette skyldes bl.a. at det er tatt med sanering av et topp moderne 420 kV SF6-anlegg på Nyhamna, noe som må kunne unngås. Det er også benyttet svært lave verdier for vedlikeholdskostnader i de andre alternativene, ca. 0.25% - 0,5 % av nyverdi. Vanlig innarbeidet praksis er å benytte 1% - 1,5%. I følge Statnett (ref. regionale møter for presentasjon av NUP i Trondheim 24. april 2015) er det overordnet målsetting for Statnett å redusere antall stasjonsanlegg (bryteranlegg). Det stegvise alternativet som er aktuelt i stedet for Ørskog-alternativet, inneholder to nye store 420 kV stasjonsanlegg i Isfjorden og Istad samt en ny 420 kV kraftlinje i et ellers svært belastet kraftlinjeområde. Alternativet fra Ørskog til Nyhamna vil trolig gi en enkel konsesjonbehandling, siden dette alternativet er gitt konsesjon på tidligere av NVE (stoppet i OED), og vil trolig raskt kunne gjennomføres. Vi ser nå også at det er usikkerhet rundt ferdigstillelsen av 420 kV forbindelsen Ørskog-Sogndal. En forbindelse til Nyhamna vil dermed kunne inngå som en sikring av forsyningen til Sunnmørsregionen og evt. også i en videre ytre 420 kV forbindelse nordover. Det vises for øvrig til Mørenett sine kommentarer oversendt på e-post til Arne Utne 29.01.2015 og til Tor Rolv Time 26.03.2015.
   Krutåga Kraft AS (Salten Kraftsamband AS)
   Rune Stensland
   21.05.2015
   Vi viser til NUP 2015 side 75 som beskriver planene for nettutviklingen i region nord ved Røssvatn: "I Røssvatn er det planer om ny produksjon. Her har vi, i samarbeid med regionalnettseier Helgelandskraft, gitt NVE etterspurt informasjon om nettilknytningsplanene." Her ønsker vi å kommentere at Krutåga Kraft AS har søkt om konsesjon for en ny transformatorstasjon i Varntresk tilknyttet Statnett sin 220 kV ledningen Nedre Røssåga - Ajaure. Det er konsesjonssøkt en ny stasjon med transformering 220/132/22 kV for tilknytning av de planlagte kraftverkene ved Røssvatn - bla Krutåga kraftverk. Etter vår mening er dette den mest aktuelle nettløsning for kraftverkene ved Røssvatn. Vi ber derfor om at den nye transformatorstasjon i Varntresk tas med i nettutviklingsplanen til Statnett.
   • Kapittel 5.1 Region Nord
   Istad Nett (som utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal)
   Tor Rolv Time
   21.05.2015
   Høringsuttalelse meldt inn 21.5.2015 via innmeldingssystem på http://www.statnett.no/Nettutvikling/Last-ned-Nettutviklingsplan-2015/ Høringen gis av Istad Nett som utredningsansvarlig for regionalnettet for Møre og Romsdal, og er i kapittel 5 begrenset til underkapittel 5.2 Region Midt. Kapittel 4: ---------- Figur 10: Vestre og høyre figurdel må bytte plass, alternativt må figurtekst tilpasses. Synes det er fornuftig at Statnett nå har valgt å benytte ett sentralt forventningsscenario supplert med sensitiviteter og alternative scenarioer som er tilpasset prosjektene og problemstillingene som det blir sett på (side 44). Potensialet for elektrifisering er vurdert og oppgitt for i Norsk transportsektor, mens forventningen kun er oppgitt for Norden (side 53). Kapittel 5: --------- Faktaboks KVU Nyhamna side 81, tekst under siste overskrift: Det er ikke oppgitt at hva/hvilket område angitt N-1 kapasitet i dag (250 MW) og med tiltak (900 MW) gjelder. Det bør oppgis at kapasitetene gjelder Romsdalhalvøya/Nyhamna, slik at en ikke kan misforstå dette til å gjelde kun Nyhamna. 2. avsnitt side 80: «…Særlig på Møre og i ….» Hva menes med Møre? Sunnmøre og Nordmøre, Møre og Romsdal eller noe annet? Faktaboks Ørskog-Sogndal side 83: Det bør kanskje tilføyes at etablering av nye transformatorstasjoner også var avgjørende for å kunne sanere 132 kV nett. Savner omtale av kapasitetsbegrensninger (ledig kapasitet) for ny produksjon på deler av Nordmøre (sentralnettsledningen 132 kV Ranes-Aura er begrensende), og vurderinger rundt etablering 420/132 kV transformering i Trollheim, jf. høring av ordning for tildeling av ledig nettkapasitet for ny produksjon, deres ref. 15/00961-1 Øvrig: ----- Viser for øvrig til løpende dialog og informasjonsutveksling.
   • Kapittel 4: Utviklingstrekk og overføringsbehov mot 2035
   • Kapittel 5.2 Region Midt
   Høgskolen i Narvik
   Steinar Svarte
   14.04.2015
   På figur side 14 "Sentralnettet" mangler 420 kV linje Balsfjord-Skaidi. Dessuten avgang 220 kV Varangerbotn-Ivalo. Mvh Steinar Svarte