Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor skal Statnett spenningsoppgradere denne ledningen?

Ett av Statnetts viktigste oppdrag er å sørge for at alle har strøm. Mye av dagens ledningsnett er gammelt og det er behov for å styrke strømnettet for å møte fremtidens forbruk av strøm. Statnett har en plan for  å spenningsoppgradere en rekke 300 kV-ledninger i Norge, for å styrke sentralnettet.

Å styrke nettet mellom Klæbu og Viklandet er viktig av flere årsaker.  Både for å legge til rette for planlagt vindkraftproduksjon i Midt-Norge og for å øke overføringskapasiteten fra nord til sør i Norge. Dette tiltaket vil også bedre forsyningssikkerheten i regionen, da en ny ledning vil øke kapsiteten.

Hva er spenningsoppgradering?

Spenningsoppgradering er enkelt forklart å øke kapasiteten, altså øke mengden strøm som kan føres gjennom en ledning og transformatorstasjon. Dette gjøres enten ved å bygge om eksisterende ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal. Statnett ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen. Alternativet til oppgradering er å bygge nye kraftledninger i helt nye korridorer. I de tilfeller det synes riktig å erstatte eksisterende traseer med nye av hensyn til miljø eller samfunnsinteresser, kan det også vært aktuelt.

Hvordan planlegger Statnett å gjennomføre tiltaket?

Dagens master er ikke dimensjonert for den økte mekaniske belastningen som kraftigere liner vil medføre. Mastene er heller ikke tilstrekkelig dimensjonert til å overholde krav til avstand til spenningssatte deler dersom spenningen økes til 420 kV. En ombygging av eksisterende master kan være teknisk mulig, men kostnaden vurderes som for høy. Ombygget ledning vil ha vesentlig kortere gjenværende levetid enn nybygd ledning. Ombygging medfører dessuten uakseptabelt lang utkopling av ledningen. Dette betyr at det må bygges en ny ledning til erstatning for den gamle. Vanligvis må man, for å opprettholde forsyningssikkerheten i området, holde den gamle ledningen i drift inntil ny er ferdig bygget. Ny ledning bygges derfor parallelt i en avstand av minst 40 meter senter til senter mellom gammel og ny ledning. Alle master og fundament på eksisterende ledning vil bli fjernet når ny ledning er bygget og satt i drift.

Hva er en melding og hvordan kan jeg påvirke prosessen?

Det viktigste formålet med meldingen er å varsle omgivelsene om Statnetts planer og dermed inn-hente synspunkter på alternativene som planlegges. Meldingen inneholder også et forslag til program for en forestående konsekvensutredning. Her anbefaler Statnett hva som bør utredes nærmere før konsesjonssøknad etter planen sendes til NVE våren 2014. Det bes om synspunkt både på våre planer og vårt forslag til utredningsprogram.

For å kunne påvirke prosessen og endelig utforming av planene, er det viktig at høringspartene uttaler seg til meldingen. I denne fasen gjelder dette spesielt valg av løsninger og alternativ, plassering av anleggene og ikke minst hva som bør utredes nærmere før det søkes konsesjon.

Meldingen skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, og samtidig få inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet. Meldingen oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som sender den på høring og eventuelt arrangerer åpne folkemøter og møter med berørte lokale og regionale myndigheter. Uttalelsene skal bidra til NVEs endelige fastsetting av utredningsprogrammet, og ellers gi et best mulig grunnlag for det videre arbeidet frem mot en konsesjonssøknad.

Meldingen gir en beskrivelse av:

•        bakgrunnen for utbyggingsplanene, tillatelsesprosess og lovgrunnlag,

•        forslag til utbyggingsplaner,

•        miljø- og samfunnsinteresser som vil bli berørt,

•        mulige avbøtende tiltak,

•        forslag til utredningsprogram,

•        informasjon og medvirkningsprosess

Vil dere endre traseen?

I hovedsak planlegger vi å bygge i eksisterende trasé.

På deler av strekningen mellom Klæbu og Orkdal er det i årenes løp kommet bebyggelse tett inntil eksisterende ledning. Dette er spesielt tilfelle i Melhus kommune. Statnett fremmer derfor et alternativ hvor ny ledning bygges noen hundre meter lenger nord, parallelt med 420 kV-ledning mellom Klæbu og Viklandet som ble bygget i 2004. Gammel ledning som går i tett bebygd område vil deretter rives. Dette gir to parallelle 420 kV-ledninger.

Det fremmes også forslag om flere omlegginger for å unngå spredt bebygde strøk i Orkdal og Skaun kommuner. Omleggingen vil også unngå konflikt med en kirkeruin fra middelalderen i Skaun kommune.

Hvordan kan jeg få informasjon om prosjektet?

Plan- og bygningsloven stiller krav om informasjon og medvirkning når det planlegges større tiltak som for eksempel kraftledninger.

 

I tiden frem mot melding er det i kraftledningsprosjektene til Statnett normalt ikke noen organisert kontakt med grunneiere og rettighetshavere. Det har det heller ikke vært i dette prosjektet til nå. Etter innsendt melding vil grunneierlister for de mest aktuelle løsningene bli utarbeidet og Statnett vil etablere flere kontaktflater, eksempelvis gjennom egne grunneiermøter, typisk ved utfordrende traséstrekninger og ved de planlagte stasjonsanleggene. Det vil også bli arrangert åpne kontordager hvor Statnett er tilgjengelig på sentralt sted i berørte kommuner. Dette er et tilbud til beboere nær ledningen, grunneiere eller andre interesserte som ønsker å få mer informasjon og ønsker å påvirke løsningene. Kontordagene er åpne for alle.

Det er allerede avholdt innledende møter med alle kommuner som vil bli påvirket av tiltaket, fylkesmenn og fylkeskommuner. Møtene har vært av overordnet og orienterende karakter. I forbindelse med høring av meldingen, søknad og konsekvensutredning, vil det bli avholdt nye møter med offentlige myndigheter for å diskutere konkrete problemstillinger.

Fylkeskommunene og miljøvernavdelingene hos fylkesmennene forvalter viktig informasjon om de arealene som blir berørt, og det vil bli mye kontakt i forbindelse med konsekvensutredningen.   

Det vil bli lagt ut informasjon om planene fortløpende på Statnetts hjemmeside.

Alle åpne møter blir kunngjort i lokalavisene og på kommunenes hjemmesider.

Er de elektromagnetiske feltene fra kraftledningene helseskadelige?

Mange som bor i nærheten av kraftledninger er urolige for det elektromagnetiske feltet, og mulige helsevirkninger. Flere tiår med forskning på elektromagnetiske felt har gitt sprikende resultater. Selv om nyere vitenskap kan tyde på at virkningene er beskjedne, antyder den også at det kan være en svak sammenheng mellom nærhet til kraftledninger og enkelte typer helseforstyrrelser. En slik helsevirkning kan være svak økning i leukemi hos barn som bor nær kraftledninger.

Befolkningsstudier er usikre, men for å være føre var er dette bakgrunnen for at Norge ved Statens Strålevern har innført et utredningsnivå på 0,4 mikrotesla for nybygg og nye høyspentanlegg.

Statnett følger varsomhetsstrategien som Statens Strålevern har lagt til grunn. For nye kraftledninger og ved ombygging av eksisterende kraftledninger, vil vi at magnetfeltet ikke skal overskride utredningsgrensen på 0,4 mikrotesla. Forskning har ikke påvist noen sammenheng mellom eksponering for magnetfelt og helsepåvirkning for nivåer under denne utredningsgrensen.

Statnett sørger for å være kontinuerlig oppdatert på forskning om eventuelle helsevirkninger av elektromagnetiske felt fra høyspentledninger.

Vil de elektromagnetiske feltene bli høyere?

Strømstyrken, og derav magnetfeltet, vil variere gjennom året og gjennom døgnet. Imidlertid vil spenningshevingen føre til at strømmen går ned, og derav blir også magnetfeltet lavere, forutsatt at det overføres samme mengde energi. Spenningsoppgraderingen vil altså, isolert sett, føre til at magnetfeltet blir lavere. Imidlertid vil en spenningsoppgradering øke ledningens kapasitet. Hvis den økte kapasiteten utnyttes til å overføre mer energi, vil både strømstyrken og magnetfeltet øke, fremdeles med svingninger gjennom året og døgnet.

Statnett vil frem mot konsesjonssøknad beregne forventet magnetfelt fra omsøkt og parallelle ledninger