Bilde av høyspentmaster ved en grønn eng
Klæbu-Viklandet/Aura
- Spenningsoppgradering i Midt-Norge

Klæbu - Viklandet/Aura

Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning.

Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering.Dette gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal. 

Statnett ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen.

Statnett har derfor startet planlegging av bygging av ny 420 kV kraftledning til erstatning for eksisterende 300 kV-ledning mellom Klæbu og Aura. I første omgang er planen å oppgradere delstrekningen mellom Viklandet og Surna (Trollheim).

Oppgraderingen vil skje ved at det bygges en ny kraftledning til erstatning for den gamle som vil bli revet. Dette kan gjøres ved å bygge ny 420 kV-ledning i eksisterende korridor parallelt med eksisterende ledning. Alternative traséer vurderes på deler av strekningen av hensyn til miljø og bebyggelse.

De overordnete formålene med spenningsoppgraderingen er:

• Å legge til rette for planlagt fornybar energiproduksjon i Midt-Norge og Nordland.
• Øke overføringskapasiteten fra nord til sør i Norge.
• Bedre forsyningssikkerheten i regionen.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Det viktigste formålet med meldingen er å varsle omgivelsene om Statnetts planer og dermed innhente synspunkter på alternativene som planlegges. Meldingen inneholder også et forslag til program for en forestående konsekvensutredning. Her anbefaler Statnett hva som bør utredes nærmere før konsesjonssøknad sendes til NVE.

Planlegging

En alminnelig konsesjonprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter effentlig høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. Eventuelle klager på vedtak fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Viklandet-Klæbu i Midt-Norge

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost