Bilde av høyspentmaster ved en grønn eng
Klæbu - Namsos
Oppgradering fra 300 kV- til 420 kV-ledning

Klæbu - Namsos

Som et ledd i den langsiktige utviklingen av sentralnettet er det nødvendig å modernisere og oppgradere 300 kV ledningen på strekningen Klæbu-Verdal-Ogndal-Namsos til 420 kV.

Det er behov for økt overføringskapasitet i sentralnettet bl.a. som følge av behovet for å sikre en stabil strømforsyning i regionen og tilretteleggelse for bygging av ny grønn kraft slik at dette kan bidra til å innfri Norges klimamålsetninger. Oppgradering av Klæbu-Namsos er også et av flere større nettforsterkningstiltak som er nødvendig for at større mengder ny vindkraft skal kunne tilkoples sentralnettet.

Eksisterende ledning ble satt i drift med 300 kV driftsspenning i perioden 1982/84. Resultater fra siste års FoU-satsning i Statnett har gjort det mulig å oppgradere dagens ledning til høyere driftsspenning og dermed høyere overføringskapasitet. Statnett ønsker å bygge om en del 300 kV ledninger til 420 kV slik at kapasiteten kan økes i bestående traséer.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Kraftledningen mellom Klæbu og Namsos er nå satt i drift på 420 kV spenningsnivå og oppgraderingsprosjektet er avsluttet. 

Område
Illustrasjon av prosjektområde Klæbu-Namsos i Midt-Norge

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost