Bilde av høyspentmaster ved en grønn eng
Klæbu - Namsos
Oppgradering fra 300 kV- til 420 kV-ledning

Klæbu - Namsos

Som et ledd i den langsiktige utviklingen av sentralnettet er det nødvendig å modernisere og oppgradere 300 kV ledningen på strekningen Klæbu-Verdal-Ogndal-Namsos til 420 kV.

Det er behov for økt overføringskapasitet i sentralnettet bl.a. som følge av behovet for å sikre en stabil strømforsyning i regionen og tilretteleggelse for bygging av ny grønn kraft slik at dette kan bidra til å innfri Norges klimamålsetninger. Oppgradering av Klæbu-Namsos er også et av flere større nettforsterkningstiltak som er nødvendig for at større mengder ny vindkraft skal kunne tilkoples sentralnettet.

Eksisterende ledning ble satt idrift med 300 kV driftsspenning i perioden 1982/84. Resultater fra siste års FoU-satsning i Statnett har gjort det mulig å oppgradere dagens ledning til høyere driftsspenning og dermed høyere overføringskapasitet. Statnett ønsker å bygge om en del 300 kV ledninger til 420 kV slik at kapasiteten kan økes i bestående traséer.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Statnett har fått tillatelse til å realisere prosjektet av myndighetene og det er fattet en investeringsbeslutning. Prosjektet har startet byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master, bygging/utvidelse av transformatorstasjon og montasje/strekking av linjer.

Område
Illustrasjon av prosjektområde Klæbu-Namsos i Midt-Norge

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost