Haugalandet nettforsterking

Det er flere store planer om å øke industriforbruket på Haugalandet i løpet av relativt få år. Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra Kårstø og Hydro planlegger å bygge et pilotanlegg på Karmøy for å teste ut en ny produksjonsteknologi. 


Dette kan bli utvidet til et nytt fullskala aluminiumsverk. I tillegg er Haugaland Næringspark i kontakt med flere aktører som er interessert i å etablere seg i Gismarvik. 


Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i sentralnettet til å forsyne hele den planlagte forbruksøkningen med akseptabel forsyningssikkerhet. I konseptvalgutredningen (KVU) i 2015 beskrev Statnett behov og mulige overordnede løsninger for å sikre strømforsyningen på Haugalandet. Statnett anbefalte å bygge en ny ledning fra øst inn til området dersom det kommer en stor forbruksøkning. Dette konseptet kan realiseres omtrent samtidig med den planlagte industriutbyggingen, har de laveste kostnadene og potensiale til å gi en helhetlig utvikling av sentral- og regionalnettet i området.


Konseptvalgutredningen ble utarbeidet etter gjeldene forskrift og tilhørende veileder fra OED. Vista Analyse AS gjennomførte den eksterne kvalitetssikringen og støttet Statnetts anbefalte konseptvalg. Konseptvalgutredningen og rapporten fra kvalitetssikrer ble oversendt OED, som gjennomførte en høring og ga klarsignal til å gå videre i 2016.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Den tidligste prosjektfasen handler om analyser og utredninger av ulike konsepter.

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger

I store kraftledningsprosjekter er det en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU). Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. Eventuelle klager på vedtak fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.