Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hva er prosjekt Bamble-Rød?

Bamble-Rød er en del av prosjektpakken Østre korridor. Prosjektet Bamble-Rød har som oppdrag å bygge en ny kraftledning mellom en ny transformatorstasjon i Bamble, via Grenland transformatorstasjon fram til Rød transformatorstasjon i Skien. Den nye kraftledningen blir 35 km lang, i tillegg skal 46-86 km gammel ledning saneres og legges om parallellt med Bamble-Rød ledningen. 

Hvorfor bygger vi?

Det er nødvendig å øke overføringskapasiteten i sentralnettet for å imøtekomme behovet for økt utvekslingskapasitet med utlandet, legge til rette for utbygging av ny fornybar energiproduksjon og for å sikre en stabil strømforsyning.

Idriftsettelse av Østre korridor er viktig for å bedre driftssituasjonen i sentralnettet når det er nødvendig med vedlikehold og ombygginger av andre ledninger på sørvestlandet. Det vil også styrke kraftforsyningen mellom Agder-fylkene og Grenland, og legger til rette for videre utvikling av industri og næringsliv i regionen. For å nå vedtatte klimamål er det nødvendig med en satsning på ny produksjon av fornybar energi, noe som forutsetter økt overføringskapasitet. Dette medfører igjen et behov for økt utvekslingskapasitet med andre land og en tilhørende nødvendig oppgradering av det norske sentralnettet.

Hvordan blir grunneiere og andre rettighetshavere kompensert?

Statnett tar sikte på å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere, men søker likevel om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse i tilfelle det ikke skulle bli mulig å oppnå enighet.

Berørte grunn- og rettighetshavere får erstatning ut fra endringer i bruksverdien på arealet som brukes. For enkelte eiendommer kan ledningen også medføre nærføringsulemper som gir grunnlag for erstatning.

Beregne bruksverdi

Erstatningen skal i utgangspunktet tilsvare det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres av tiltakshaver. Som oftest benyttes en bruksverdiberegning for å finne dette tapet, ettersom denne normalt gir grunneieren den høyeste erstatningen i lys av den type inngrep som er vanlig i kraftledningssaker (jf. ekspropriasjonserstatningsloven § 6).

Ekspropriasjon av grunn eller rettigheter til en kraftledningstrasé er ikke tidsavgrenset og erstatningen skal derfor alltid foreligge som en engangserstatning. jf. oreigningslovens § 22.

Forhold som det tilbys erstatning for kan deles i to hovedkategorier: 

• Verditap på klausulert/ervervet areal, for eksempel grunn- og venteverdi i skog

• Ulemper for resteiendom. For eksempel forringet utsikt, støy, redusert tomteutnyttelse, vanskeliggjort skogsdrift, arronderingsulemper for jord- og skogbruk etc.

Sistnevnte kategori kan like gjerne gjelde eiendommer som ikke er direkte berørt av klausuleringsbeltet. Statnett gjør en skjønnsmessig vurdering av hvilke eiendommer dette gjelder

Minnelige avtaler

I forbindelse med minnelige avtaler forenkles ofte erstatningsberegningene i forhold til en detaljert bruksverdikalkyle som er vanlig i skjønn. Erstatningssummene er imidlertid fundamentert på bruksverdiprinsipper og gjenspeiler profilen på disse.

Når skal prosjektet gjennomføres?

Arbeidene på prosjektet ble igangsatt høsten 2012 og vil foregå frem til våren 2015.