Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hva med oss som blir berørt?

Den enkelte berørte grunneier og andre rettighetshavere vil bli informert pr. brev om tiltaket i løpet av denne første fasen av prosjektet (innen ½ år).

Hvordan blir den nye ledningen bygget?

For å kunne bygge samtidig som eksisterende ledning er i drift, kreves det en sikkerhetsavstand på 20-30 meter.

Hva skjer i Fardal?

Fra Sogndalsfjorden og inn til nye Sogndal stasjon planlegges ledningen i ny trase. 300 kV ledningen Fardal-Hove planlegges også bli omlagt i den samme strekningen slik at de ikke går til eksisterende Fardal transformatorstasjon, men til den nye Sogndal stasjon. Sør for Sogndalsfjorden planlegges den nye traseen ved siden av eksisterende ledning.

Hva med byggeperioden?

Statnett vil utarbeide en miljø- og transportplan der viktige forhold til friluftsliv og dyreliv i området blir beskrevet. Planen blir behandlet og godkjent av NVE før anleggsaktiviteten starter opp, og vil være et sentralt dokument i anleggsarbeidet. Anleggsperioden vil typisk være april – november.

Hva skjer med eksisterende ledning?

Dagens 300 kV ledning vil bli fjernet og mastefundamentene tilbakeført etter at den nye 420 kV-ledningen er satt i drift.

Hvorfor bygger vi?

Studier av nettet har avdekket behov for å øke overføringskapasiteten over Sognefjorden. Dette blir understøtta av driftserfaringer. Å forsterke ledningsstrekningen Aurland-Sogndal blir vurdert som det klart samfunnsøkonomisk beste alternativet.

 

Les mer om behovet for forsterkninger av nettet på Vestlandet under dokumentsiden.