Tidsfrister

Konsesjonærselskaper er gitt en rekke frister for validering og etterutfylling av data på ulike komponenttyper. Frister, samt link til vedtaket fristen bygger på, er listet opp nedenfor. Generelt gjelder at alle endringer i kraftsystemet skal være meldt inn senest fire uker før idriftsettelse, i henhold til fos § 14a.

Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg

I henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14a skal rapportering av anleggsdata skje senest fire uker før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift

 

 

Eksisterende anlegg (sett bort fra endringer)

NVE har i vedtak 200905291-58 datert 2.2.2017 fastlagt at anleggsdata for eksisterende anlegg skal oppdateres, kompletteres og bekreftes. Tidsfristene for rapportering har deretter blitt justert i varsel 200905291-68 datert 6.7.2017. Justerte tidsfrister for de ulike typene av anlegg er oppsummert nedenfor.

 

1.8.2017: 

 • Transformatorer 

 

1.10.2017: 

 • Kraftstasjoner, transformatorstasjoner, selvstendige koblingsstasjoner og T-avgreninger (merk at dette kun gjelder data under fanene detaljer og dokumentasjon for stasjonene)

 • Produksjonsanlegg

 

1.12.2017: 

 • Seriereaktorer
 • Shuntbatterier, shuntreaktorer og fasekompensatorer
 • Anlegg for nullpunktsjording (petersenspoler og nullpunktsreaktorer)
 • Samleskinner

 

28.2.2018: 

 • Overføringer, kabler og luftliner
 • Øvrige endepunktskomponenter - dvs.:
  • Brytere
  • Strømtransformatorer
  • HF-sperrer
  • Stasjonskabler
  • Looper
  • Øvrige strømbegrensende komponenter
  • (kabelendemuffer, gjennomføringer, lasker, etc.)

 

        Merk at det kun er obligatorisk å rapportere:

        - Stasjonskabler og looper dersom de er lengre enn 100 m eller strømbegrensende
           ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator)

        - Øvrige strømbegrensende endepunktskomponenter (gjennomføringer, kabelendemuffer, lasker, etc.)
           dersom de er strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator)

 

Publisert - Sist oppdatert