Systemansvaret (fos)

Statnett er tillagt systemansvaret i kraftsystemet i Norge. Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) regulerer denne virksomheten. Fos er en av forskriftene under energiloven.

Formålet med fos er å "legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet". Forskriften skal sikre at systemansvaret utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt".

 

I henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 24 og "Vedtak om årlig tilleggsrapportering for Statnett som systemansvarlig nettselskap" har Statnett utarbeidet årlige rapporter. Rapportene bygger i tillegg på forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999.

 

 

Styrende dokumenter

Når systemansvarlig fatter enkeltvedtak, utøver systemansvarlig offentlig myndighet. Denne virksomheten er underlagt forvaltningsloven.

 

Når systemansvarlig utøver offentlig myndighet, har systemansvarlig en veiledningsplikt i forhold til hvordan denne utøves. Denne plikten ivaretas blant annet gjennom veilederne til fos.

 

Systemansvarliges veiledere viser hva som normalt blir lagt til grunn i vedtakene. Andre løsninger kan også bli vedtatt dersom det finnes gode grunner for det.

 

Her kan du lese mer om systemansvarliges praktisering av fos. 

 

 

 

                                                                      Veileder Funksjonskrav i kraftsystemet 2012

                                           Veileder for fos §14 og §20 (klikk på bildet for å åpne dokumentet)

 

 

Årsrapportene fra systemansvarlig og halvårsrapporter (tidligere tertialrapporter) fra landssentralen finner du i nedlastingssenteret

 

  

 

                                                                      Dagens løsninger i systemdriften

                                      Dagens løsninger i systemdriften (klikk på bildet for å åpne dokumentet)

 

 

Notatet Dagens løsninger i systemdriften gir en oppsummering av dagens løsninger i systemdriften for å sikre tilfredsstillende driftssikkerhet og leveringskvalitet i kraftsystemet. Her beskrives bakgrunnen for systemansvarliges virkemidler i systemdriften, dagens energimarkedsløsninger og bruk av systemtjenester. 

Publisert - Sist oppdatert