Tildeling av nettkapasitet

Statnett har en ordning for tildeling av ledig nettkapasitet. Ordningen er i tråd med NVEs kriterier for tildeling av kapasitet. På denne siden har vi beskrevet ordningen, og hvordan aktørene skal gå fram for å få tildelt nettkapasitet.

Om ordningen

Statnett innførte i 2015 en ordning for tildeling av ledig nettkapasitet. Ordningen håndterer situasjoner i sentralnettet hvor det er konkurranse om begrenset nettkapasitet. Dette gjelder i områder der det er gitt konsesjon til mer produksjon enn det er driftsmessig forsvarlig å knytte til, og nettbegrensningene ikke løses ved bruk av prisområder. Ordningen har kriterier som kombinerer "først-til-mølla" og modenhet i prosjektene. På den måten legger vi til rette for de prosjektene som er nærmest å bli realisert da vi regner det som sannsynlig at disse er blant de mest lønnsomme.

 

Ordningen innebærer at kun prosjekter med endelig konsesjon kan søke om tildeling av ledig nettkapasitet. "Først til mølla" innebærer at det tidspunktet søknaden blir sendt avgjør vår tildeling av ledig kapasitet. Søknadstidspunktet kan altså være tidligst når prosjektet har fått endelig konsesjon.

 

Det kan oppstå en situasjon der det i et område med begrenset nettkapasitet kommer flere søknader om plass i køen enn det er ledig nettkapasitet til innen rimelig tid etter at ordningen er tatt i bruk. I et slikt tilfelle vil vi gi bekreftelse på ledig nettkapasitet til prosjektene med tidligste dato for endelig konsesjon eller tidspunkt for avklaring om konsesjonsfrihet.

 

Se oversikt over områder hvor ordningen har trådt i kraft og tildelt kapasitet i disse områdene

 

Vi oppfordrer alle som har konsesjon å henvende seg til sin netteier for avklare ledig nettkapasitet, også der det ikke er etablert en køordning. Dette gjelder uavhengig av vilkår i konsesjon. Dersom ordningen innføres i andre områder vil berørte aktører bli informert samt at informasjon vil være tilgjengelig på denne siden.

 

Tildeling av nettkapasitet - slik går du frem:


Søk lokal netteier om tildeling av nettkapasitet etter at prosjektet har endelig konsesjon


Først ved endelig konsesjon kan utbygger søke om tildeling av ledig nettkapasitet. Utbygger skal sende søknad om tildeling av ledig nettkapasitet til den netteier som prosjektet vil tilknyttes. Lokal netteier er ansvarlig for å videreformidle søknad til overliggende netteier og Statnett. Slik ivaretar vi nødvendig dialog mellom nettselskapene. For at tidspunkt for søknad skal kunne legges til grunn, ber Statnett om å få kopi av søknaden til lokalt nettselskap ved tilknytning til regional- eller distribusjonsnett.

 

Søknaden må inneholde hvilket prosjekt det gjelder, planlagt installert ytelse i MW, tidspunkt endelig konsesjon ble gitt og hvem tilknytningsavtale/nettavtale skal inngås med.

Søknader til Statnett sendes til firmapost@statnett.no

 

Tilbakemelding fra Statnett

 

I områder hvor vi har opprettet ordning for tildeling av ledig nettkapasitet, vil Statnett i løpet av 4 uker gi skriftlig svar til underliggende netteier om tildeling av ledig kapasitet med kopi til søker om ledig kapasitet. Vi ser for oss at mellomliggende netteiere videreformidler søknader direkte til Statnett. Vår ambisjon er at også prosjekter som skal tilknyttes til regional eller distribusjonsnettet kan få svar innen fire uker.


I områder hvor det ikke er opprettet en egen ordning for tildeling av ledig nettkapasitet, må nettselskapet som mottar henvendelsen vurdere kapasitet i eget nett og om det kan være begrensninger i overliggende nett. Dersom det er behov for avklaringer med Statnett (enten bruk av systemansvarliges virkemidler ved begrensninger i underliggende nett eller at det er begrensninger i sentralnettet) må Statnett vurdere om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til omsøkt produksjon. En slik vurdering tar som regel mellom to og seks måneder. Hvis det viser seg at det er et område med konkurranse om begrenset nettkapasitet vil Statnett etablere ordning for tildeling av nettkapasitet i det aktuelle området.


Skriftlig dokumentasjon av anleggsstart for ny kraftproduksjon sendes Statnett innen angitt frist


Tildeling av kapasitet gjelder for en begrenset periode. Dersom konsesjonær ikke kan dokumentere byggestart innen angitt frist (normalt 24 måneder), blir kapasiteten frigitt til andre aktører som ønsker kapasitet. Byggestart dokumenteres ved å sende Statnett kopi av den meldingen som går til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid. Dersom anleggsarbeidet ikke starter opp innen tidsfristen, frigis nettkapasiteten til andre prosjekter.

 

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Sonja Dransfeld: Tlf. 23 90 36 30

Publisert - Sist oppdatert