Fremtidig tariffmodell

Statnett jobber med fremtidens tariffmodell. Arbeidet med den langsiktige modellen som skal gjelde fra 2020 og utover, skjer i nær kontakt med kundene, og vil etter planen bli avklart i 2019. Tariffnivået for året 2019 vil bli bestemt i september i 2018.

 

  • Sammen med bransjen har vi siden 2016 jobbet med å evaluere og utrede behovet for endringer i tariffmodellen.
  • Høringen vi startet i januar 2018 viser at det er stor enighet om behovet for endringer, men at det ikke er konsensus om hvilke tiltak som er mest effektive for å sikre riktig utvikling av strømnettet.
  • Vår konklusjon er at det er behov for en modell som gir bedre prissignaler og en samfunnsøkonomisk effektiv fordeling.

 

For 2019 tar vi derfor det første skritt mot omleggingen av tariffsystemet gjennom å begrense effekten av k-faktoren og redusere rabatten for kraftkrevende industri. Statnett ønsker i fortsettelsen å drøfte videre med bransjen hvordan modellen skal utformes på sikt.

 

Tariff for 2019 drøftes med kundeorganisasjonene  

Frem mot slutten av august vil vi nå drøfte tariffen for 2019 med de kundeorganisasjonene som etter samarbeidsavtalene har drøftingsrett. Styret i Statnett vil beslutte tariffen for 2019 i løpet av september. Basert på vår høringsrapport og innspillene til dette vil vi også utforme et grunnlag for videre diskusjon med aktørene og myndighetene.

 

Hvorfor vi ønsker endring 

Kraftsystemet går gjennom en rivende utvikling. Strøm er en viktig del av det grønne skiftet. Billig kraft fra vind og sol gjør systemet grønnere, men fører også til at produksjonen svinger med vær og vind. Samtidig varierer også forbruket mer enn før, i takt med at vi får flere elbiler, grønne datasentre og ny industri.

 

Strøm som svinger krever et kraftsystem som svinger med. Derfor innfører vi digitale og automatiserte løsninger, og vi utvikler bedre markeder. Dette gir et kjappere og mer presist system. Nettleien er en viktig del av bildet. Den skal gi signaler som fremmer kostnadseffektive investeringer. Det gjør ikke dagens modell for nettleien, og det ønsker vi å endre på.

 

Viktig for å holde kostnadene for strømnettet nede 

Elektrifisering av bl.a. transportsektoren, ny industri, grønne datasentre og ny produksjon fra vindkraft, solkraft og småkraft gir store endringer i kraftsystemet. Samspillet mellom disse endringene har stor betydning for kostnadene i kraftsystemet fremover. Prissignaler bidrar til at ny produksjon og nytt forbruk plasseres der det er best kapasitet. Det gir best forsyningssikkerhet og minst mulig kostnader for samfunnet. Riktig utforming av nettleien er derfor viktig for å holde kostnadene for strømnettet nede.

Publisert - Sist oppdatert
0 filer merket Last ned filer
0 filer merket Last ned filer