Meldinger fra Landssentralen

14.02.2018 Quarterly report on available transmission capacity for the energy market

Nordic TSOs are starting the publication of quarterly report on available transmission capacity for the energy market. The report shows the average capacity available for the energy market (ATC) compared to the maximum value (NTC), for all connected Nordic bidding zones, and for interconnectors to other synchronous systems. In cases of average capacity lower than 75%, the report explains the main reasons for capacity reduction. The report can be accessed by the link below.

 

 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q3_2017.pdf

 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q2_2017.pdf

 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q1_2017.pdf

New reports will be posted to: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

08.02.2018 Behov for bud i RKOM-uke nattsegment uke 7-10

I perioden uke 7-10 kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet for disse uker. Nattsegmentet er definert som mandag-søndag kl 00:00-05:00. 

Innkjøp gjøres etter behov og beslutning om kjøp gjøres ukentlig fredager kl 12 for neste uke.

For spørsmål send e-post til D-vakt@statnett.no

01.02.2018 Behov for bud i RKOM-uke nattsegment for uke 6

Grunnet kaldt vær og forventet lav tilgang på bud i RK-markedet kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet for uke 6. Nattsegmentet er definert som kl 00:00-05:00. 

 

For spørsmål send e-post til D-vakt@statnett.no

20.12.2017 IKT-problemer hos Statnett er nå løst

Statnett har hatt problemer med IT-infrastruktur i tidsrommet kl. 14:00-17:15 i dag. Problemene medførte at Statnett ikke kunne motta produksjonsplaner, RK-bud eller andre meldinger fra aktørene. Disse problemene er nå løst, og planer og meldinger kan derfor sendes inn på vanlig vis. Noen forsinkelser på bekreftelsesmeldinger fra Statnett må forventes, da meldingskøen er svært lang.

20.12.2017 Kapasitet for aFRR for ukene 1-26 2018

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 1-26 2018. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

Merk at i uke 1 vil det kun bli kjøpt inn for tirsdag-fredag. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Procurement%20of%20aFRR%20in%20the%20first%20half-year%202018.pdf

29.11.2017 Vedtak for betaling for systemtjenester 2018 jf. fos §27

 

Vedtak om betaling for systemtjenester 2018 etter forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) §27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

 

 

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

 

 

Vedtaket vil også bli sendt ut per firmapost.

 

 

 

Statnett har mottatt 4 innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 18.10.2018, og vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet. For systemtjenesten systemvern (fos § 21), herunder produksjonsfrakobling (PFK) og belastningsfrakobling (BFK frekvensstyrt og hendelsesstyrt) gis egne varsler og vedtak om betaling. Betaling for omprioriteringer av planlagte driftsstanser (fos § 17 siste ledd) fattes også i egne vedtak.

 

 

 

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester her:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/Forum-for-systemtjenester/

 

27.11.2017 Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet

Systemoperatørene i Danmark, Norge og Sverige er enige om en modell for framtidig balansering av det synkrone skandinaviske kraftsystemet. Nå legges det fram et forslag om frekvensreguleringsblokker  (LFC-blokker) på høring. Dette er et første viktig skritt mot etablering av den nye balanseringsmodellen. Aktører inviteres til å gi innspill.

 

 

Mer informasjon på Statnetts høringsside: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

24.11.2017 Oppdatert melding om utilgjengelighetsdata

Meldingen om "Innsamling og publisering av data for utilgjengelig kapasitet" sendt 13/11 kl 14:00 er oppdatert. Se oppdatert informasjon her: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Innsamling-og-publisering-av-data-for-utilgjengelig-kapasitet/

 

21.11.2017 Konsultasjon angående nye europeiske plattformer for balansering

 

ENTSO-E gjennomfører nå to konsultasjoner for design av nye plattformer for balansemarkedene i Europa.

 

 

 

MARI-prosjektet skal implementere en plattform for utveksling av mFRR.

 

PICASSO-prosjektet skal implementere en plattform for utveksling av aFRR.

 

 

 

Vi oppfordrer norske aktører til å bidra med sine innspill til designet av disse markedsplassene som blir sentrale i fremtidens balansemarkeder.

 

 

 

Les mer på Statnetts samleside for konsultasjoner og høringer

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

 

10.11.2017 Landssentralens halvårsrapport 1/2017 er publisert

Halvårsrapporten, og øvrige rapporter, finner du her:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

 

09.11.2017 Elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting

Det vises til varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting publisert 15. juni 2017. Statnett har publisert svar på høringsinnspillene samt et informasjonsskriv om elektronisk bestilling.

Statnett planlegger å innføre bruk av elektronisk bestilling fra april 2018. Krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting vi gjelde fra utgangen av 2019. For å oppfordre til tidligere oppstart, gir Statnett en kompensasjon til de aktørene som er i gang med elektronisk bestilling innen 15. mai 2018. Aktører som planlegger å bli godkjent innen 15. mai 2018, og som ikke allerede har indikert dette, oppfordres til å varsle Statnett innen 15. desember 2017.

For mer informasjon, se de publiserte dokumentene:

Svar på høringsinnspill:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Oppsummering%20av%20h%c3%b8ringsinnspill%20til%20elektronisk%20bestilling%20av%20regulerkraft%20og%20produksjonsflytting.pdf

Informasjonsskriv:

 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Informasjon%20om%20elektronisk%20bestilling%20av%20regulerkraft%20og%20produksjonsflytting.pdf

26.10.2017 Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse

 

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse

 

 

 

Produsenter i Norge med aggregater som ikke er kritiske for støtte i separatdrift kan søke om fritak fra vedtak om maks 12 % statikk. Fritaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk.

 

 

 

Mer informasjon om kriterier for søknad finnes her:

 

http://www.statnett.no/PageFiles/4044/Fritak%20fra%20vedtak%20om%20levering%20av%20grunnleveranse.pdf

 

 

 

[dokumentet er plassert her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/]

 

25.10.2017 Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2017/2018

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2017/2018 for ukene 45-16, totalt 24 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum for områder NO2/NO3/NO4/NO5 er totalt 545 MW, der hele volumen er av RKOM-B. Prisen i disse områdene er 8,20 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpt volum for område NO1 er 80MW, der 50MW er av RKOM-B og 30MW av RKOM-H. Prisen i dette område er 27,00kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016. Bud med tilslag i NO1 får en høyere pris grunnet forventning om flaskehals inn til området og krav på reserver.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad           tlf. 2390 3546

 

Adam Öggesjö                       tlf. 2390 3096

24.10.2017 Nordisk prosjekt for frekvensforbedring - første fase avsluttet

 

I slutten av 2014 startet de nordiske TSO-ene et prosjekt for frekvensforbedring, også kalt "Revision of the Frequency Containment Process". Prosjektets mål er å revidere og harmonisere nordiske krav til primærreserve (FCR-N og FCR-D), og det overordnede målet er å forbedre frekvenskvaliteten.

 

 

 

Prosjektets første fase er nå avsluttet. Omfattende arbeid har resultert i et første utkast til en harmonisert nordisk kravspesifikasjon, samt støttende dokument. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom de nordiske TSO-ene og en referansegruppe bestående av kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.

 

 

 

Mer informasjon om prosjektet og dokumentene finnes her:

 

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Felles-nordisk-prosjekt-for-revisjon-av-krav-til-primarreserve--forste-fase-avsluttet/

 

20.10.2017 Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2018 jf. fos §27

 

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2018 etter fos §27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

 

 http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

 

Varselet er også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

 

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 12/01258.

 

 

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester her.

 

04.10.2017 Frivillig ordning: Tidligere innsending av produksjonsplaner

 

Statnett har tidligere, bl.a. på Forum for Systemtjenester, kommunisert at det i forbindelse med europeiske prosesser etter hvert vil bli behov for tidligere innsending av produksjonsplaner. Se også Melding fra Landssentralen 12.01.2017.

 

 

 

Bakgrunnen for dette behovet er etablering av en felles europeisk nettmodell ("Common Grid Model" eller CGM) for blant annet kapasitetsberegninger i henhold til Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management. Modellen etableres daglig for 24 timer neste dag og 24 timer dagen etter. Statnett skal oversende modellen for felles beregning neste dag innen kl. 18:00, og vi vil trenge to timer for interne prosesser og kvalitetskontroll. Det er derfor nødvendig at vi får inn produksjonsplaner innen kl. 16:00. Daglige testkjøringer skal starte fra 1. november, og det vil derfor være fra denne datoen at vi har behov for produksjonsplanene innsendt innen kl. 16.00.

 

 

 

Dagens frist, kl. 19:00, er angitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Denne forskriften er som kjent under endring, og intensjonen er at endringene i forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2018.  NVE legger i høringen opp til at det skal etableres detaljerte retningslinjer til de enkelte bestemmelser i forskriften, og at tidspunkter tas ut av bestemmelsen og inn i retningslinjene. De eventuelle endringene i forskriften er ikke ventet å bli vedtatt før mot slutten av året. Statnett vil derfor spørre produsentene om de kan være med på en midlertidig frivillig ordning for levering av produksjonsplaner innen kl. 16:00 fram til dette blir et formelt krav nedfelt i godkjente retningslinjer. Dette vil være til stor hjelp for å få gjennomført nødvendige tester og få på plass alle rutiner innen formell idriftsettelse av CGM med kapasitetsberegninger i juni 2018.

 

 

 

Vi forstår at det kan variere mellom aktørene hvor enkelt det er å gjennomføre dette, og vi setter pris på om flest mulig gjør dette så snart de har muligheten, også om det blir etter 1. november. Vi vil kunne etablere modellen også om planene kommer senere, men dette vil redusere kvaliteten i modellen, og derfor gi dårligere grunnlag for modelltestene framover. Øvrige rutiner med hensyn til innsending og oppdatering av planer forblir uendret.

 

 

 

Vi håper at flest mulig aktører vil ha kunne levere planer kl. 16:00 så raskt som mulig. Vennligst send en tilbakemelding til firmapost@statnett.no der det refereres til saksnummer 17/01070.

 

 

 

Spørsmål om bakgrunn kan stilles til Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no.

 

 

 

Spørsmål av praktisk karakter stilles til Landssentralen, landssentral@statnett.no.

 

25.09.2017 Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2017/2018

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2017, til og med uke 16 i 2018, totalt 24 uker.

Frist for budgiving er fredag 13.10.2017, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 25.10.2017, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

 

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. Marginalpriser i RKOM sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering.

 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. I perioden uke 45/2017-13/2018 er volumet 185,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

 

Innkjøp i RKOM uke vil i større grad enn tidligere gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

 

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf 2390 3546

Adam Öggesjö             tlf 2390 3096

 

 

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

18.09.2017 Valutaomregning i Fifty fra NOK til EUR omgjør enkelte balansereguleringer til spesialreguleringer

Vi har dessverre avdekket en feil i Fifty ved valutaomregning fra NOK til EUR som omgjør enkelte balansereguleringer til spesialreguleringer. Dette gjelder balansereguleringer på RK-bud der budprisen er lik RK-pris i hele NOK-kroner.

Inntil vi får rettet feilen, vil slike feilaktig omgjorte reguleringer vises i FiftyWeb og sendes til eSett og aktører som spesialreguleringer. Feilen forventes rettet i løpet av uke 38.

Alle aktiveringer i primær, sekundær og RK-markedet går inn i balanseoppgjøret. Balanseoppgjøret utføres av eSett, som gjennomgående benytter Euro. Alle aktører får riktig oppgjør, og det vi har avdekket, gir ingen økonomiske konsekvenser for aktørene.

Vi presiserer samtidig at det er RK-priser i EUR som gjelder for balanseoppgjøret. På grunn av valutaomregning kan RK-prisene i NOK som presenteres på Nordpool Spot sine hjemmesider og RK-prisene i NOK fra Statnett (i FiftyWeb og i avregningsunderlag fra Fifty), avvike med noen øre. 

15.09.2017 Utvidet prøveordning kommende vinter for å stimulere til økt reservevolum i NO1

Statnett har behov for økt reservevolum i NO1 og gjennomførte i januar og februar 2017 en prøveordning der det ble gitt unntak fra noen av vilkårene for deltakelse i RKOM og RK i prisområde NO1. Det er behov for ytterligere reservevolum i NO1, og Statnett ønsker å gjennomføre en ny og utvidet prøveordning førstkommende vinter. Aktører i NO1 gis mulighet til å søke om tre unntak.

 

Utfyllende informasjon om prøveordningen og kriterier for deltakelse finnes i dokumentet "Utvidet prøveordning med unntak for NO1 vinteren 2017-2018" som ligger her:

 

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

07.09.2017 Aktørmøte om utvikling av FCR

 

Statnett inviterer aktører og bransjeorganisasjoner til informasjonsmøte om den pågående utviklingen av FCR (primærreserver). Hovedpunkter på agendaen:

 

 

 

  1. Informasjon om utviklingen av nye, nordiske krav til FCR-N/D

  2. Informasjon om krav til regulering i separatdrift og hvordan dette sikres

  3. Prosess for trinnvis fjerning av vedtak om grunnleveranse

 

 

 

Dato: 26. september 2017

 

Tidspunkt: kl. 10.00 – 15.00

 

Sted: Nydalen

 

 

 

Meld deg på ved å sende epost til rita.johnsen@statnett.no. Påmeldingsfrist: 20. september 2017.

 

 

 

Underlag til møtet publiseres på Statnetts Kundeportal under "Kommende arrangementer" når møtet nærmer seg.

 

28.08.2017 Statnetts markedssystem endrer navn fra LARM til Fifty MMS.

 

Statnett og Svenska kraftnät har siden starten av 2016 samarbeidet om felles utvikling – og videreutvikling av regulerings- og markedsløsning for balansering av det det norske og svenske kraftsystemet. Samarbeidet startet ved at Svenska kraftnät kjøpte seg inn i Statnetts IT systemløsning (kalt LARM) i desember 2015. Systemet er nå videreutviklet slik at begge TSOer skal kunne bruke systemet, og systemet har samtidig endret navn til Fifty MMS, oppkalt etter frekvensen (50Hz) i det nordiske synkronområdet når det er i balanse. Fifty MMS gir oversikt over planer for produksjon og forbruk i nær sann tid og beslutningsstøtte for å sikre kraftbalansen. Endring i forbruk møtes av endring av produksjon – noe som skjer mer automatisk enn tidligere, takket være Fifty.

 

 

 

FiftyWeb (tidligere LARMweb) er kanalen som markedsaktørene kan bruke for kommunikasjon med sine respektive TSOer. Markedsaktørene kan som tidligere sende inn produksjonsplaner, systemdata, RK-anmeldinger og bud for de ulike markedene. Det er også tilgang til ulike rapporter og oversikter (Eksempelvis utførte reguleringer, produksjonsflyttinger, aktiveringer, tilslag på bud)

 

 

 

Den versjonen av Fifty MMS og FiftyWeb som skal settes i produksjon i slutten av august 2017 inneholder følgende nyheter:

 

  • Det vises priser i EUR i tillegg til lokal valuta

  • RK-priser vil bli sendt ut så snart de er godkjent

  • Justering av krav til obligatorisk innhold og kompletthet i meldinger med produksjonsplaner og systemdata. Meldinger kan nå inneholde data for flere døgn eller data for kun noen av de "ikke-låste" timene i et døgn, uten å bli avvist. Det er ikke behov for å gjøre noen endringer hos aktørene på grunn av dette

 

 

 

Til informasjon planlegges løsningen lansert for markedsaktører i Sverige fra starten av oktober.

 

 

 

FiftyWeb vil som sin forgjenger LARMweb være en løsning for mindre aktører og en alternativ løsning for større aktører. Pålogging vil være som tidligere og aksesseres gjennom kundeportalen: http://www.statnett.no/Kundeportal/

 

 

 

Ved spørsmål om Fifty løsningen kan markedsaktørene henvende seg til Statnett via: fifty@statnett.no

 

04.08.2017 Kapasitet for aFRR for ukene 34-51 i 2017

 

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 34-51 2017. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene. Link til melding:

 

 

 

 

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/aFRR%20procurement%20second%20half%202017.pdf

 

 

 

21.06.2017 Nordisk aFRR(sekundærreserver) sommer 2017

Det vil ikke bli kjøpt inn Nordisk aFRR for de kommende ukene, og innkjøp vil først starte opp igjen etter sommeren. Det vil bli sendt ny melding om oppstart når dette er endelig bestemt.

 

 

20.06.2017 RKOM uke 26-34

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 26-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

15.06.2017 Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting

 

Statnett har på sine nettsider for reservemarkeder publisert et varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting. Bakgrunnen for kravstillelsen er at det er behov for å effektivisere bestillinger av reguleringer, og Statnett mener det er nødvending at deltakelse i regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting er basert på elektronisk bestilling.

 

 

Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til varselet. Tilbakemeldinger merkes med saksnummer 17/00694 og sendes til firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 15. september 2017.

 

For mer informasjon se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

 

08.06.2017 Mindre endringer i Statnetts praktisering av systemansvaret, gjeldende fra 13. juni 2017

§ 8 femte ledd

Gjeldende fra 13. juni 2017 stiller Statnett krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier per kvarter gjennom timen om også å levere regulerkraftbud (RK-bud) med varierende kvantum per kvarter i de samme timene. Det nye kravet til RK-bud gjør at formuleringen "Aktører anmelder maksimal RK-kapasitet for timen" i vilkårene til produksjonsglatting og krav til kvartersplaner, samt i praktiseringen av fos § 8 femte ledd ikke lengre er aktuell.

I tillegg vil teksten i Statnetts praktisering av systemansvaret fos § 8 femte ledd som beskriver krav om kvartersplaner bli forenklet og erstattet med en henvisning til Statnetts til enhver tid gjeldende krav til kvartersplaner.

§ 8 syvende ledd

Begrepet lastfølge erstattes med produksjonsflytting for bedre å samsvare med begrepsbruken som benyttes i kommunikasjon med aktørene under drift. Dette medfører ingen endring i eksisterende praktisering, og aktører vil ikke bli påvirket.

§ 12 femte ledd

Henvisningen til prinsipper for avregning er oppdatert som følge av opprettelsen av felles nordisk balanseavregning, eSett.

 

De nye versjonene av veilederne til enkeltparagrafene vil foreligge på Statnett.no 13. juni

23.05.2017 Fosweb: Initiativ for økt automatisering av rapportering av anleggsdata - invitasjon til deltakelse

Statnett som systemansvarlig ønsker å invitere til et initiativ i hvilket vi, sammen med interesserte konsesjonærer, ser på forutsetningene for automatisk dataoverføring fra anleggsregister/ driftssentralsystem til Fosweb.

Frist for å melde ditt selskaps interesse er 8. juni 2017.

 

Les mer på http://www.statnett.no/Fosweb-Kraftsystemdata/.

16.05.2017 Endring i vilkår for produksjonsglatting og krav til kvartersplaner ved store produksjonsendring

Statnett har på sine hjemmesider for systemtjenester publisert nye vilkår for produksjonsglatting og krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer sammen med et brev som informerer om endringene i vilkår- og kravdokumentet.

Bakgrunnen for revisjonen er at Statnett fra 13. juni 2017 stiller krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdi per kvarter gjennom timen om også å levere RK-bud med varierende kvantum per kvarter i de samme timene. Det nye kravet til RK-bud gjør at formuleringen "Aktører anmelder maksimal RK-kapasitet for timen" i dokumentene for produksjonsglatting og krav til kvartersplaner ikke lengre er riktig.

For mer informasjon og nye vilkår og krav se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/Produksjonsglatting/

 

 

11.05.2017 Kraftsituasjonen for området nord for Ofoten vurderes til å være stram.

 

Kaldt vær i Nord-Norge har ført til at tilsiget nå ligger godt under det som er normalt. Vannmagasinene i området nord for Ofoten er tappet ned, og ligger nå under normalen, i påvente av at snøsmeltingen skal komme i gang. Statnett vurderer kraftsituasjonen i området nord for Ofoten som stram. Dette innebærer at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg er begrenset. Statnett følger situasjonen tett, og vurderer ulike ordinære virkemidler i driften.

 

For mer informasjon se statnett.no

 

04.04.2017 Halvårsrapport fra Landssentralen andre halvår 2016 er publisert.

Halvårsrapporten, og øvrige rapporter fra Landssentralen, finnes her:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

03.04.2017 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 11.04.2017.

 

Dette gjelder:

 - aFRR for uke 16, med frist kl 10:00.

 - FCR helg for uke 15 og hverdager for uke 16, med frist kl 12:00.

 - RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

12.01.2017 Tidligere innsending av produksjonsplaner

Statnett har tidligere, bl.a. på Forum for Systemtjenester, kommunisert at det i forbindelse med europeiske prosesser etter hvert vil bli behov for tidligere innsending av produksjonsplaner. Dagens frist, kl 19:00, er angitt i Forskrift for Systemansvaret, og kan ikke uten videre endres. Flere produsenter har imidlertid antydet at de kan være med på en midlertidig frivillig ordning.

 

Vi hadde tidligere ventet at dette behovet kom til å oppstå tidlig i 2017. Fullskalatestingen er imidlertid utsatt til andre halvår av 2017, og vi har derfor ikke behov for tidligere innsending av produksjonsplaner foreløpig. Vi forventer at dette behovet kommer i andre halvdel av 2017, og vil da komme med en ny henvendelse.

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gerard Doorman, tlf 24072840.

22.12.2016 Høring om det planlagte nordiske markedet for aFRR

 

Høring om det planlagte nordiske markedet for aFRR

 

De nordiske systemoperatørene i kraftsystemet har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver, såkalt aFRR. Markedet vil settes i drift i løpet av første halvår av 2018. Avtalen innebærer at man er enige om etableringen av et marked for innkjøp av reservekapasitet og et marked for aktivering av automatiske sekundærreserver. Avtalen krever regulatorgodkjenning før den trer i kraft.

 

Norske interessenter inviteres til å komme med kommentarer til den nordiske avtalen. Frist for innspill er 3. februar 2017.

 

Høringsnotat er tilgjengelig her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

 

21.12.2016 Vedtak om betaling for systemtjenester 2017

 

Vedtak om betaling for systemtjenester 2017, jf. fos §27

 

Statnett har fattet vedtak om betaling for systemtjenester for 2017 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27.  Statnett har ikke mottatt noen kommentarer / innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 21.10.2016, og vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet. 

 

Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Gjeldende betaling for disse tjenestene videreføres for 2017. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

For mer informasjon og link til varslingsbrev, se våre nettsider:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

09.12.2016 Seminar om aggregering i reservemarkedene

De nordiske systemoperatørene inviterer til et seminar for å gi informasjon om og diskutere aggregering i reservemarkedene. Målgruppen for seminaret er aktører i kraftmarkedet, bransjeorganisasjoner og andre med behov for økt kunnskap om aggregering. Hvis det blir mange påmeldte kan vi måtte komme til å begrense antall deltagelse til en person per selskap/markedsaktør.

 

Agenda:

Introduksjon og bakgrunn 

Diskusjon i mindre grupper

Læring fra diskusjonene

Pågående piloter i de nordiske landene

 

Dato: Tirsdag 7. februar 2017

Tid: 10:00 - 15:30

 

Sted: Radisson Blu Arlandia, Arlanda, Sverige 

 

 

Påmelding her: 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kundeportalen/Invitation%20to%20workshop,%20Aggregation%20in%20reserve%20markets.pdf

 

 

 

08.12.2016 Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM), gyldig fra 7. desember 2016.

Forslag til nye vilkår ble varslet 10. november via Landssentralens meldingstjeneste. Det kom innspill fra en aktør at frist 9. mai 2017 for krav til budgiving med kvantum per kvarter kommer tett på NBS-prosjektets (Nordic Balance Settlement) idriftsettelse 1. mai 2017.

Statnett ønsker å ta hensyn til dette innspillet, og ny dato for krav til budgivning med kvantum per kvarter er satt til 13. juni 2017.

 

Nytt vilkårsdokument er oppdatert med ny dato og vedtas som presentert på hjemmesidene.

For mer informasjon og nye vilkår se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

30.11.2016 Pilot kommende vinter for bedret kontroll på FCR-leveransen i Sør-Norge

Primærreserver i det norske kraftsystemet består av kjøp i FCR-markedet samt grunnleveranse. I perioder med stor kraftproduksjon blir norsk FCR-leveranse større enn kjøpet i FCR-markedet. For å redusere mengden FCR-leveranse kommende vinter gjennomfører Statnett en pilot i perioden 10. januar - 31. mars 2017. I pilotperioden gis det mulighet til å søke om unntak fra kravet om maksimal statikk. Unntaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk.

 

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak kommende vinter (2017) for bedret kontroll på FCR-leveranse i Sør-Norge" som ligger her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/

 

 

 

23.11.2016 Kapasitet for aFRR for ukene 1-25 2017

 

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 1-25 2017. Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Procurement%20of%20automatic%20Frequency%20Restoration%20Reserve%20(aFRR)%20in%20the%20first%20half-year%202017.pdf

18.11.2016 Invitasjon til bransjeseminar om kapasitetsfastsettelse

Statnett inviterer til bransjeseminar om kapasitetsfastsettelse onsdag 14. desember på Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo. Målgruppen for seminaret er aktører i kraftmarkedet, bransjeorganisasjoner og andre med behov for økt kunnskap om temaet kapasitetsfastsettelse.

 

Agenda:

Innledning v/Tom Tellefsen

Beregning av nettkapasitet v/Øyvind Breidablik

Fastsettelse av handelskapasitet v/Idar Gimmestad

Metode for framtidig fastsettelse av handelskapasitet v/Trond Jensen

Diskusjon

 

Dato: 14. desember 2016

Tidspunkt: 1300 - 1600

Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

 

Påmelding her.

10.11.2016 Varsel om endring i vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Bakgrunnen for revisjonen er at Statnett fra 9. mai 2017 vil stille krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier per kvarter gjennom timen også skal levere RK-bud med varierende kvantum per kvarter i de samme timene.

Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår sendes skriftlig til systemansvarlig innen 23.11.2016.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

04.11.2016 Nordic System Operation Forum

On December 1 2016, the Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a system operation forum with a purpose to give information and discuss system operational development that will have an impact on the stakeholders in the coming years.

Date: Thursday 1 December 2016
Time: 10:00 - 15:30 (registration starts at 9:30)
Place: Nordic Light Hotel, Vasaplan 1, Stockholm, Sweden

 

http://www.statnett.no/Kundeportal/Nordic-System-Operation-Forum/

02.11.2016 Nordisk aFRR (sekundærreserver)

Nordiske TSO-er er enige om å implementere et felles nordisk marked for aFRR (sekundærreserver). Markedet er planlagt å starte i 2018, først som reservemarked, deretter komplettert med aktiveringsmarked (energi).

 

For mer informasjon om dette, se http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/.

02.11.2016 Kjøp i RKOM sesong 2016/2017

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2016/2017 for ukene 45-15 (7.11.16 - 16.04.17), og har besluttet kjøp.

Kjøpt volum for Norge er 543 MW, hvorav 533 MW er RKOM B og 10 MW er RKOM H.

Prisen er 8,12 kr/MW/time. Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger.  Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad    tlf. 2390 3546

Tor Kristoffersen          tlf. 2390 3688

 

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

25.10.2016 Varsel om vedtak om betaling for systemtjenester 2017

Varsel om vedtak om betaling for systemtjenester 2017, jf. fos §27

 

Det er sendt ut varsel om vedtak om betaling for systemtjenester for 2017 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Varselet omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Det varsles at gjeldende betaling for disse tjenestene videreføres for 2017. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

 

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 4. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig v/Martha Marie Øberg (martha.oberg@statnett.no).

 

For mer informasjon og link til varslingsbrev, se våre nettsider:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

14.10.2016 LarmWeb status normal

Det ble i går, 13.10.2016, publisert en melding om at aktører som logget ut av LarmWeb ikke ville kunne logge inn igjen. Dette problemet er nå løst og innlogging i LarmWeb virker som normalt. 

13.10.2016 Problemer med LarmWeb

Det har oppstått et sertifikatproblem hos leverandør av LarmWeb som vil medføre at LarmWeb er utilgjengelig for aktører som har logget ut av applikasjonen. Det er veldig viktig at aktører som fremdeles er logget inn IKKE logger ut, for da vil det fremdeles være mulig å sende inn produksjonsplaner og systemdata til oss. Vi jobber med å løse problemet.

03.10.2016 Prøveordning kommende vinter for å stimulere til økt reservevolum i NO1

NO1 er området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til regulerbar produksjon, og det er behov for økt reservevolum for oppregulering for å håndtere ubalanser i dette området. For å stimulere til at økte RK-volum blir tilgjengelig i NO1 til vinteren, iverksetter Statnett en prøveordning i januar og februar 2017 (uke 1 - 9). Aktørene i NO1 gis mulighet til å søke om to unntak:

 

1.       Mulighet for å by RK-bud spredd over flere stasjonsgrupper for bud på 10 MW

 

 

2.       Mulighet for at fleksibelt forbruk med avtale om redusert tariff kan tilbys som reserve i RKOM

 

 

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Prøveordning med unntak for NO1 i januar og februar 2017" som ligger her:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

26.09.2016 Riktig link til RKOM vilkår og budskjema

Det var feil link i sist melding, her er den riktige:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

26.09.2016 Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2016/2017

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2016, til og med uke 15 i 2017.

Frist for budgiving er fredag 21.10.2016, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 02.11.2016, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

 

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad    tlf 2390 3546

Tor Kristoffersen           tlf 2390 3688

 

 

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

26.09.2016 Nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), gyldig fra 26. september 2016.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt spesifisering av kriterier for budgivning, prissetting og rapportering til systemansvarlig.

Forslag til nye vilkår ble varslet 9. september via landssentralens meldingstjeneste. Det kom innspill fra en aktør angående budperiode fram i tid som er endret fra 8 til 2 uker. Statnett ønsker å ha muligheten til å åpne en ny auksjon ved behov uten at bud langt fram i tid sperrer for det og beholder forslaget om budperiode på 2 uker fram i tid.

Forslag til nytt vilkårsdokument vedtas som presentert i varselet.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

11.09.2016 Problemene med mottak av RK-bud er nå løst

Dataproblemene med mottak av RK-bud for 12. september er nå løst. Systemet er nå tilbake i normal drift, og bud kan mottas igjen.

11.09.2016 Problemer med mottak av RK-bud

Statnett har ikke mulighet til å ta imot RK-bud for i morgen 12.09.16. Dette skyldes interne IT-problemer. Ny melding følger så fort systemene er tilbake i normal drift.

09.09.2016 Nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt spesifisering av kriterier for budgivning, prissetting og rapportering til systemansvarlig.

Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 23.09.16.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

12.08.2016 Oppstart av markedet for FRR-A. Kjøp i uke 35-51

Kjøp av FRR-A gjenopptas f.o.m. uke 35. Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for uke 35-51.

Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2016/q2/no.-252016--update-on-exchange-information-no.-482015-frr-a-contracting/

 

 

23.06.2016 RKOM uke 27-34

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 27-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

08.06.2016 Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM), gyldig fra 8. juni 2016. 

 

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvartersoppløsning på kvantum i RK-markedet.

 

Forslag til nye vilkår ble varslet 10. mai via landssentralens meldingstjeneste. Systemansvarlig har ikke mottatt noen kommentarer på forslaget og forslag til nytt vilkårsdokument vedtas derfor som presentert i varselet.

  

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

 

 

 

27.05.2016 Vedrørende tidligere utsendt melding om nye vilkår for RK markedet (RKM) den 10. mai 2016

I forbindelse med publisering av nye vilkår for RK markedet (RKM) den 10. mai 2016 ble vilkårene publisert på www.statnett.no, men en teknisk feil i Statnetts meldingstjeneste medførte at det ikke samtidig ble sendt epost til de som abonnerer på tjenesten. På grunn av dette forlenger vi nå høringsfristen, som opprinnelig var satt til 25. mai 2016, til torsdag 2. juni 2016.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:
http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Se også melding publisert 10. mai 2016:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Meldinger-fra-landssentralen/

 

26.05.2016 Statnett viderefører ikke ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP) for kommende vinter

 

Statnett har oversendt NVE en evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP). Denne er en videreføring av den tidligere oversendte gjennomgangen av behovet for SAKS-tiltak. Med bakgrunn i disse vil det ikke bli søkt om videreføring av ENOP-ordningen for neste vinter.

 

 

Statnett leverte 15. desember 2014 en rapport til NVE hvor det ble lagt frem nye vurderinger av sannsynlighet for rasjonering og SAKS. Rapporten viser at det er svært lav sannsynlighet for rasjonering frem mot 2022. For vinteren 2015/2016 ble det vurdert at det kun var behov for innkjøp av energiopsjoner i forbruk i Midt-Norge. Linjen Sogndal-Ørskog, som går mellom elspotområdene NO5 og NO3, ventes på drift i løpet av 2016. Denne vil medføre økt importkapasitet til Midt-Norge og redusert sannsynlighet for rasjonering i området. Sannsynligheten for rasjonering vil da ikke være vesentlig høyere enn for resten av landet, og det vil derfor ikke være behov for innkjøp av energiopsjoner i Midt-Norge for kommende vinter. Siden gjeldende behovsvurdering konkluderer med at det ikke er behov for energiopsjoner i Norge for kommende vinter, vil det ikke bli sendt en ny søknad om videreføring av energiopsjonsordningen til NVE for kommende vinter. Det utelukkes ikke at det ved en senere anledning kan bli aktuelt å søke om gjeninnføring av energiopsjoner i forbruk som et SAKS-tiltak.

10.05.2016 Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvartersoppløsning på kvantum i RK-markedet.

 

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter ingen påkrevde endringer hos leverandører i regulerkraftmarkedet. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 25.05.16.

 

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:
http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

 

01.04.2016 Varsel om endringer i vilkår for FCR-markedet til Statnett

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av FCR-vilkårene sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet. Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører.

 

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter ingen endringer i utformingen av primærmarkedet eller tekniske konsekvenser for aktørene. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 18.04.16.

 

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/Primarreserver/  

 

18.03.2016 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett har i dag publisert en oppdatering av veilederen til § 8 tredje ledd i forskrift om systemansvaret (fos). Veilederen til denne paragrafen gir en detaljert beskrivelse av hvilke data som skal innrapporteres, samt definisjoner og formler for beregning av systemdataene. Bakgrunnen for oppdateringen er NVEs vedtak om overgang til måling av nettoproduksjon som trer i kraft 6. juni 2016, og den oppdaterte versjonen angir hvilke data som skal rapporteres som henholdsvis nettoverdier og bruttoverdier fra denne dato.  

"Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos. En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid er gjeldende praktisering, vil de ulike enkeltveilederne merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

 

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

14.03.2016 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken 2016

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 12 er endret til tirsdag 22.03.2016.

 

Dette gjelder

FNR helg for uke 12 og hverdager for uke 13, med frist kl 12:00.

 

RKOM-uke for uke 13, med frist kl 12:00.

11.03.2016 Forsinkelse i etableringen av et nordisk FRR-A kapasitetsmarked.

De nordiske systemoperatørene har arbeidet med en plan om å innføre et felles nordisk FRR-A kapasitetsmarked i Q3-2016. På grunn av uavklarte forhold i det nordiske arbeidet er arbeidet forsinket. Statnett arbeider videre sammen med de andre nordiske systemoperatørene med et felles mål om å etablere et slikt marked og vi vil på et senere tidspunkt komme tilbake med ny informasjon og oppdaterte planer.

 

 

Ved eventuelle spørsmål ber vi om at dere kontakter Gunnar Nilssen på epost gunnar.nilssen@statnett.no.

 

 

 

08.03.2016 Generell statikkinnstilling for sommeren 2016

De siste årene har systemansvarlig fattet vedtak om at maksimal statikkinnstilling er 6% i perioden mai til august. Dette har vært gjort for å sikre at tilstrekkelig mengde primærreserve blir tilbudt i markedet i sommerhalvåret. De siste årene har imidlertid likviditeten i markedet bedret seg, og systemansvarlig har ut fra dette besluttet å ikke fatte vedtak om generell statikkinnstilling på 6% for sommeren 2016.

Dersom likviditeten i markedet viser seg å ikke være tilstrekkelig for å dekke behovet, vil et vedtak likevel kunne bli fattet på kort varsel.

 

Kontaktpersoner:

Erik Alexander Jansson, tlf 91 00 24 38, alexander.jansson@statnett.no

Maria Brekke Langum, tlf 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

 

12.02.2016 Til aktører som leverer eller har planer om å levere bud i Statnetts regulerkraftmarked.

 

Statnett vil innføre funksjonalitet for å kunne motta RK-bud med kvantum pr. kvarter i forbindelse med innføringen av LARM versjon 10. Denne versjonen skal etter planen settes i drift i løpet av mai/juni 2016. Prisene på slike bud skal gis pr. time. Bud vil kunne sendes inn via EDI og via LARMweb. I forbindelse med utrullingen av LARM versjon 10 vil Statnett publisere nye vilkår som vil åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvantum pr. kvarter i RK-markedet.

I løpet av Q2 i 2017 vil Statnett stille krav om at aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier pr. kvarter gjennom timen, også skal levere RK-bud med varierende kvantum pr. kvarter i de samme timene. I forbindelse med dette vil Statnett publisere oppdaterte vilkår som beskriver dette kravet.

 

Testperioden for systemleverandører og aktører som ønsker å forberede for innsending av bud med kvantum pr. kvarter er satt til følgende perioder:

 

Systemleverandører: 1. mars – 15 april 2016

Aktører: 4. april – 29  april 2016

 

Send epost til larm@statnett.no for informasjon om implementasjonsguider og avtale om testing.

Send epost til D-vakt@statnett.no for andre spørsmål.

 

29.01.2016 Reduksjon av innkjøp av FCR-N i markedet for primærreserver

Primærreserver (FCR-N/D) i det norske kraftsystemet består av kjøp Statnett foretar i markedet for primærreserver, samt grunnleveranse. Siden mai 2013 har Statnett kjøpt FCR-N tilsvarende hele Norges krav i den nordiske systemdriftsavtalen. I perioder med stor kraftproduksjon og tilhørende høy grunnleveranse, blir den totale leveransen betydelig større enn kravet på 212 MW. Leveransen av FCR-D blir også betydelig større enn Norges krav i systemdriftsavtalen. Dette skaper driftsutfordringer ved flaskehalser i nettet, og for å redusere disse utfordringene, vil Statnett redusere kjøpet i markedet noe i vinterperioden. Reduksjonen av innkjøp vil være i størrelsesorden 0 til 100 MW, basert på forventet produksjon for kommende døgn og tilhørende forventet grunnleveranse. Reduksjonen i innkjøp er foreløpig ment som en kortsiktig løsning på driftsutfordringene, og tiltaket vil bli gjennomført i perioden 1. februar – 15. mars.  

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak for kommende vinter for bedret kontroll på volum av FCR-leveranse i Sør-Norge", som ble publisert på www.statnett.no 18.12.2015. Dokumentet finnes her:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/

Kontaktperson:

 

Maria Brekke Langum, tlf. 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

07.01.2016 Behov for bud i RKOM-uke nattsegmentet

Grunnet kaldt vær og forventet lav tilgang på bud i RK-markedet kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet fra uke 2 og videre. Nattsegmentet er definert som kl 00:00-05:00. Det vil gjøres en vurdering fra uke til uke om det er behov for kjøp.

For spørsmål, ta kontakt med:

Tor Kristoffersen       tlf. 23 90 36 88

Adam Öggesjö          tlf. 23 90 30 96

eller send e-post til D-vakt@statnett.no

21.12.2015 FRR-A kjøp 2016

Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for 2016.

 

Link til melding:  http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q4/no.-482015---update-on-exchange-information-no.-362015-frr-a-contracting/

21.12.2015 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet julen.

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 52 er endret til onsdag 23.12.2015.

Dette gjelder:

FNR helg for uke 52 og hverdager for uke 53, med frist kl 12:00.

RKOM-uke for uke 53, med frist kl 12:00.

 

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 53 er endret til onsdag 30.12.2015.

Dette gjelder:

FNR helg for uke 53 og hverdager for uke 01, med frist kl 12:00.

 

RKOM-uke for uke 01, med frist kl 12:00.

18.12.2015 Tiltak kommende vinter for bedret kontroll på FCR-leveranse i Sør-Norge

Primærreserver (FCR-N/D) i det norske kraftsystemet består av kjøp Statnett foretar i FCR-markedet, samt grunnleveranse. I perioder med stor kraftproduksjon blir norsk FCR leveranse større enn kjøpet i FCR-markedet. For å redusere mengden FCR-leveranse kommende vinter iverksettes to forskjellige tiltak i perioden 4. januar – 15. mars 2016:

 

1.     Mulighet for å søke om fritak fra krav om maks statikk for produsenter i NO1, NO2 og NO5

2.     Redusert innkjøp i FCR-markedet ved høy grunnleveranse

 

 

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak for kommende vinter for bedret kontroll på volum av FCE-leveranse i Sør-Norge", som ligger her:

 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/

 

 

Kontaktperson:

 

Erik Alexander Jansson, tlf 91 00 24 38, alexander.jansson@statnett.no

02.11.2015 FRR-A kjøp uke 46-51

Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for uke ukene 46-51.

Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q4/no.362015---update-on-exchange-information-no.272015-frr-a-contracting/

28.10.2015 Kjøp i RKOM sesong 2015/2016

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2015/2016 for ukene 45-15 (2.11.15 - 17.4.16), og har besluttet kjøp.

 

Kjøpt volum for Norge er 521 MW. Hele volumet er kjøpt fra produktet RKOM Med begrensninger.

Prisen er 7,52 kr/MW/time. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

 

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 10.11.2014.

Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger. Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

For spørsmål, ta kontakt med:

Adam Öggesjö              tlf. 23903096

Tor Kristoffersen          tlf. 23903688

 

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

12.10.2015 Oppstart RKOM-uke 2015/2016

RKOM uke for sesongen 2015/2016 er planlagt startet opp med første levering i uke 43 2015 og Statnett ber i den forbindelse om bud fra aktører i markedet. Tilbudsfrist for leveringsuke 43 er fredag 16. oktober kl. 12.00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via LARM-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding. 

 

Det er ikke foretatt noen endringer i vilkårene for RKOM.

 

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) blir vurdert før hver sesong eller ved behov. For kommende sesong er reservebehovet satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong.  Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

 

For spørsmål, ta kontakt med:

 

Tor Kristoffersen        tlf. 23 90 36 88

 

Adam Öggesjö          tlf. 23 90 30 96

 

eller send e-post til D-vakt@statnett.no

 
25.09.2015 Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2015/2016

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2015, til og med uke 15 i 2016.

Frist for budgiving er fredag 16.10.2015, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 28.10.2015, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM.  

 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no.

 

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 185,9 MW for perioden 1.11.15 – 31.3.16, og 135,9 MW for perioden 1.4.16 – 29.10.16. Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Adam Öggesjö              tlf 2390 3096

Tor Kristoffersen           tlf 2390 3688

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

25.09.2015 Gale forbruksverdier fra time 24.09.15 time 15 og fremover

Forbruksverdiene som er publisert fra time 24.09.15 time 15 og fremover tar ikke hensyn til utveksling og er dermed ikke korrekte. Det arbeides med å utbedre feilen. Mvh. Landssentralen

24.08.2015 Justering av krav til kvartersplaner

Justering av krav til kvartersplaner

Statnett sendte 5.3.2015 ut vedtak om leveranse av kvartersplaner ved store produksjonsendringer til berørte konsesjonærer. Ved produksjonsendringer ved timeskift ≥ 200 MW pr. elspotområde skal konsesjonær levere produksjonsplan inndelt i kvartersverdier, i henhold til Statnetts til enhver tid gjeldende krav til kvartersplaner.

Justerte krav trer i kraft fra  1.9.2015.

For å gi noe økt fleksibilitet er det gjort en mindre justering av kravene når det gelder fordelingen av produksjonsendringene rundt timeskift, slik at produksjonsendringen på timeskift skal utgjøre 20-40% av total planlagt endring, og resterende endring skal fordeles likt 15 minutter før og 15 minutter etter timeskift. Kravene fremgår av Krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer - rev 280815.

 

Det vises også til Statnetts praktiseringsdokument.

14.08.2015 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett publiserer i dag en mindre oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret" til paragraf 8 i forskrift om systemansvaret (fos), som blir gjeldende fra 1. september 2015. Praktiseringsteksten til fos § 8 femte ledd endres for å samsvare med nye krav til kvartersplaner med virkning fra 1. september, samt å inkludere kortfattet informasjon om den nye ordningen Produksjonsglatting som ble innført fra 18. juni 2015. Videre er det foretatt mindre justeringer innledningsvis i § 8 og i § 8 syvende ledd om produksjonsflytting, med den hensikt å synliggjøre sammenhengen mellom produksjonsflytting og krav om kvartersplaner /produksjonsglatting.

 

"Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos. En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid har vært gjeldende praktisering, vil de ulike enkeltveilederne merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

 

 

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

08.07.2015 Statnett ønsker mer detaljerte produksjonsplaner

Statnett ønsker mer detaljerte produksjonsplaner og data over reservekapasiteter fra konsesjonærer med kraftproduksjon. I første omgang gjelder dette for konsesjonærer som har stasjoner med 50MVA eller mer installert.

 

Statnett ber om å få følgende data, med tidsoppløsning kvarter:

-          Produksjonsplan pr. aggregat

-          Statikkinnstilling i % pr. aggregat

-          Aktuell maksimal tilgjengelig produksjon pr. aggregat (Pmax)

 

Med disse dataene ønsker statnett å bedre oversikten over kapasiteter og reserver i nettet ved å kjøre lastflyter med plandata for fremtidige timer.

Statnett kan ta i mot data fra 01.01.2016, og aktørene må senest være i gang innen 29.02.2016

 

Dersom det er spørsmål eller kommentarer, kan disse sendes på epost til  sondre.aamlid@statnett.no, Ivar.rorstad@statnett.no  eller kjell.myhren@statnett.no innen 01.09.2015

 

 

Mer informasjon kan finnes på: http://www.statnett.no/produksjonsdata/

03.07.2015 FRR-A kjøp uke 32 - 45

Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for ukene 32-45. Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q3/no.-272015---update-on-exchange-information-no.-112015-frr-a-contracting/

 

 

24.06.2015 Aktørenes plikter ved bud med negative priser i RK-markedet

Det er mye snø i fjellet og dermed stor fare for flom. Dette gir seg utslag i en del bud med negative priser i RK-markedet.  Landssentralen vil derfor minne om Aktørenes plikter ved bud med negative priser i RK-markedet.

 

Informasjon skal sendes til d-vakt@statnett.no

24.06.2015 Endring i RK-vilkår

Det er gjort en endring i RK-vilkårene. Det nye er at foreløpig anmelding av bud i regulerkraftmarkedet for kommende døgn skal sendes Statnett innen klokken 21.30. Oppdatert vilkårstekst finner du her: http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Vilk%c3%a5r%20for%20RK-markedet%20-%2025%20juni%202015.pdf

 

24.06.2015 Avtaler om energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016

Statnett har inngått avtaler om energiopsjoner i forbruk for sesongen 2014/2015. Ordningen gjelder fra denne sesongen kun for Midt-Norge (NO3). Effekten som kan gjøres tilgjengelig gjennom innløsning av energiopsjonsavtalene er 89 MW, med en maksimal energivolum på 30 GWh. Innløsning av bud kan skje fra uke 1-20 i 2016.

Opsjonene er kjøpt for å være rustet til å håndtere eventuelle svært anstrengte kraftsituasjoner i Midt-Norge som kan oppstå frem til neste vår.

Bedriftene som deltar i ordningen har forpliktet seg til å kunne redusere sitt strømforbruk i noen uker dersom det oppstår en situasjon med stor fare for rasjonering. Bedriftene får i første omgang betalt for denne opsjonen. I tillegg vil bedriftene få betalt ved en eventuell innløsning av opsjonene.

 

Spørsmål kan rettes til enop.info@statnett.no

 
17.06.2015 Avregningunderlag forsinket 16 juni 2015

Avregningunderlag forsinket for tertiærreguleringer for 16 juni 2015 pga tekniske problemer hos Statnett.

15.06.2015 Nye tjenester sommeren 2015

Denne sommeren innføres nye løsninger for å redusere strukturelle forutsigbare ubalanser i kraftsystemet, nye krav til kvartersplaner samt pilot for elektronisk RK-bestilling.

 

For mer informasjon, se:

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nye-tjenester-sommeren-2015/

28.05.2015 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett publiserer i dag en mindre oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret" til paragraf 12 femte ledd i forskrift om systemansvaret (fos).

Landssentralen så et behov for å presisere hva som ble forstått med begrepet driftsforstyrrelse under fos § 12 femte ledd, som har en videre tolkning i denne paragrafen enn i øvrige paragrafer i fos. Dette er kun en presisering, og vil ikke endre den eksisterende praktiseringen.

"Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos. En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid har vært gjeldende praktisering så vil de ulike endringene merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

 

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

19.05.2015 Systemoperatørforum 2015

Vi minner om systemoperatørforum som finner sted på Lillestrøm 9. juni. Påmeldingsfristen er 22. mai.

Mer informasjon finnes her:

http://www.statnett.no/Global/Bilder/Kundeportalen/Invitasjon_final.jpg

 

 

 

 

18.05.2015 RKOM-uke åpent for budgiving uke 22-26

RKOM-uke er nå åpnet for budgiving for ukene 22-26.

Det er kun aktuelt med kjøp i dagsegmentet og det vil bli kjøpt ved behov.

Budfrist er fredager kl 12:00.

13.05.2015 Ny dato for oppstart av ny løsning for å redusere strukturelle ubalanser (Ref. melding fra 10. februar 2015)

For å sikre tilstrekkelig kvalitet i ordningen for produksjonsglatting har Statnett besluttet å utsette oppstart av ordningen fra 3. juni 2015 til 17. juni 2015. Første mulige innkjøp gjøres da 17. juni 2015 for den 18. juni 2015.

13.05.2015 Budinvitasjon for energiopsjoner i forbruk (ENOP) 2015/2016 for Midt-Norge (NO3)

Til aktuelle budgivere i ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP),

Statnett har av NVE fått godkjent delvis videreføring av ordning med energiopsjoner i forbruk for vinteren 2015/2016. Videreføringen gjelder for område Midt-Norge og aktuelle budgivere i elspotområde NO3.

Ordningen er et tiltak for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS), hvor hensikten er å redusere risikoen for rasjonering gjennom at aktører frivillig selger Statnett en rett til å redusere deres forbruk.

For innkjøp av energiopsjoner vinteren 2015/2016 vil det foretas innkjøp før sommeren.  

 

Budinvitasjon sendes nå ut med budfrist onsdag 17. juni 2015 kl.12.

Vedståelsefrist er satt til tirsdag 30.juni 2015 kl.16.

 

Budskjema og standardvilkår er tilgjengelig på våre nettsider: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Systemansvaret-FoS/Energiopsjoner-i-forbruk/

 

Spørsmål kan rettes til enop.info@statnett.no.

 

Kontaktpersoner for ordningen er Ole Bengt Eliassen (tlf. 2390 4539) og Adam Öggesjö (tlf. 2390 3096).

11.05.2015 Endrede budfrister i primær- og sekundærmarkedet pga helligdag 14. mai

Pga Kristi Himmelfartsdag 14. mai fremskyndes innkjøp av primærreserver (FCR) helg uke 20 og sekundærreserver (FRR) for uke 21 til onsdag 13. mai.

Budfrist for primærmarkedet (FNR) helg uke 20, med levering 16.-17. mai, er satt til onsdag 13. mai kl 12:00.

Budfrist for sekundærmarkedet (FRR) for uke 21, er satt til onsdag 13. mai kl 10:00.

 

Innkjøp av primærreserver (FCR) hverdag uke 21 går som normalt fredag 15. mai.

05.05.2015 Statnett ber om bud i RKOM for uke 20 og 21

Grunnet lav tilgang på reserver i RK-markedet ber Statnett om bud i RKOM-uke for uke 20 og 21. Det er kun aktuelt med kjøp i dagsegmentet. Budfristen for uke 20 er fredag 8. mai kl 12:00, og fristen for uke 21 er fredag 15. mai kl 12:00.

 
29.04.2015 Endrede budfrister primær/fnr hverdag uke 19 pga 1.mai

Ny budfrist for primær/fnr hverdag for uke 19 er framskyndet til torsdag 30.04. kl 1200. Dette pga 1.mai.

29.04.2015 Vedtak om endret krav til statikkinnstilling for perioden 18.5.2015 - 23.8.2015

Med hjemmel i forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet § 9, første ledd gjør Statnett følgende vedtak gjeldende fra og med 18.5.2015 til og med 23.8.2015:

 

Aktør med turbinregulator i aggregater større enn 10 MVA må enten:

a) Stille maksimalt 6% statikk for frekvensregulering

eller

b) tilby primærreguleringsevne tilsvarende 6% statikk eller lavere som bud i uke og/eller døgnmarkedet for primærreserver.

 


Vedtaket i sin helhet er lagt ut på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

Kontaktpersoner:

Erik Alexander Jansson, tlf 91 00 24 38, alexander.jansson@statnett.no

Maria Brekke Langum, tlf 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

27.04.2015 Statnett ber om bud i RKOM-uke for uke 19

Grunnet lav tilgang på reserver i RK-markedet ber Statnett om bud i RKOM-uke for uke 19.

Det er kun aktuellt med kjøp i dagsegmentet.

Budfrist er torsdag 30/4 kl 1200.

23.04.2015 Nye vilkår for FCR (primærreserver) fra 19. mars 2015

Vilkår for FCR (primærreserver) er oppdatert og publisert på 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemtjenester/Vilk%c3%a5r%20gjeldende%20fra%2019%20mars%202015.pdf

Tilpasninger av vilkårene er gjennomført for å inkludere forbruk i FCR-markedet.

17.04.2015 Forsinket avregningunderlag for 16 april 2015.

Forsinket avregningunderlag for 16 april 2015 p.g.a tekniska problemer. 

10.04.2015 RKOM-uke avsluttes for sesongen

For sesongen 2014/2015 vil det ikke gjøres mer innkjøp i RKOM-uke.

Vil det likevel oppstå et behov for innkjøp i RKOM-uke senere vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring til å gi bud.

09.04.2015 Avregningsunderlag for 08.04.15 er forsinket

Avregningsunderlag for 08.04.15 er forsinket pga manglende underlagsdata.

Det blir sendt ut så snart som mulig.

25.03.2015 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 14 er endret til tirsdag 31.03.2015.

Dette gjelder:

FRR for uke 15, med frist kl 10:00.

FNR helg for uke 14 og hverdager for uke 15, med frist kl 12:00.

RKOM-uke for uke 15, med frist kl 12:00.

24.03.2015 Informasjon angående Statnetts oppkjøp av FRR-A kapasitet i ukene 14-31 i 2015

For ukene 14 til og med uke 26 vil det for timene 6-8 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

For ukene 14 til og med uke 22 vil det for timene 20-21 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

For ukene 27 til og med uke 31 vil det ikke bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

Statnett vil kjøpe inn minst 105MW FRR-A kapasitet i de aktuelle blokkene.

Se også Exchange Information No. 11/2015:

http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q1/no.-112015---update-on-exchange-information-no.-522014-frr-a-contracting/