Avsluttede høringer og konsultasjoner

Her finner du en oversikt over avsluttede høringer og konsultasjoner fra Statnett.

16.01.2018 Forslag til metodikk for kost nytte analyse for FCR fra enheter med begrenset energireservoar

Forslag til metodikk for kost nytte analyse, gjeldene for det kontinentale europeiske og det nordiske synkronområdet, for å fastsette krav til varighet på leveranse av FCR fra enheter med begrenset energireservoar i anstrengt drift er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 18. februar 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

David Whitley david.whitley@statnett.no

 

15.01.2018 - Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet

Rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet er lagt ut på høring.

 

Last ned dokumentet og les mer om høringsprosessen her.

 

02.01.2018 – Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i kapasitetsberegningsregion Norden

Forslag til metodiikk for koordinert spesialregulering og mothandel for kapasitetsberegningsregion (CCR) Norden i tråd med CACM art. 35 er lagt ut på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 2. februar.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Trond A. Jensen trond.jensen@statmett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

20.12.2017 – Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i kapasitetsberegningsregion Hansa

Forslag til metodiikk for koordinert spesialregulering og mothandel for kapasitetsberegningsregion (CCR) Hansa i tråd med CACM art. 35 er lagt ut på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 28. januar.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

24.11.2017 – Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet

Systemoperatørene i Danmark, Norge og Sverige er enige om en modell for framtidig balansering av det synkrone skandinaviske kraftsystemet. Nå legges det fram et forslag om balanseringsblokker (LFC-blokker) på høring. Dette er et første viktig skritt mot etablering av den nye balanseringsmodellen. Aktører inviteres til å gi innspill.

 

Hva:

Denne konsultasjonen gjelder forslaget fra Energinet, Svenska kraftnät og Statnett til inndeling i LFC-blokker i henhold til Artikkel 141(2) i Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om etableringen av en retningslinje for systemdrift. Dette forslaget dekker inndelingen av LFC-blokker for det nordiske synkronsystemet.

 

Hvorfor:

Konsultasjonen skjer i henhold til Artikkel 11 i Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om etableringen av en retningslinje for systemdrift. Konsultasjonen varer fra 24. november til 31. desember. 

 

Hva skjer videre:

Målet med konsultasjonen er å innhente synspunkter på forslaget fra stakeholdere. Etter konsultasjonen vil TSOene vurdere innspillene og oppdatere forslaget deretter. 

 

Høringsdokumenter:

Her finner dere forslaget til inndeling i LFC-blokker.

Her finner dere bakgrunnsdokumentet.

 

Innspillene merkes "Sak: 17/01232" og sendes firmapost@statnett.no . Fristen for innspill er satt til

31. desember 2017.

 

Kontaktperson:
Norge: Gunnar E. Nilssen (gunnar.nilssen@statnett.no

 

21.11.2017 – PICASSO – Europeisk plattform for aktivering av aFRR

I henhold til Guideline on Electricity Balancing skal TSOene i Europa ta frem et forslag til en plattform for utveksling av aFRR energi for balansering. Prosjektet PICASSO er innstilt som referanseprosjekt i dette arbeidet. 
Prosjektet ber når alle berørte om å komme med sine innspill til dette arbeidet gjennom et elektronisk skjema på ENTSO-E sin side for høringer. Frist for å komme med innspill er 21. desember.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Eivind Lindeberg eivind.lindeberg@statnett.no

 

21.11.2017 – MARI – Europeisk plattform for aktivering av mFRR

Manually Activated Reserve Initiative (MARI) gjennomfører sin første høring om design av en felles europeisk mFRR (manual Frequency Restoration Reserves) plattform. 
For å sikre at interessenters synspunkter blir vurdert i en tidlig fase, ber prosjektet alle berørte om å komme med sine innspill til dette arbeidet gjennom et elektronisk skjema på ENTSO-E sin side for høringer. Frist for å komme med innspill er 20. desember.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Finn Erik Pettersen  finn.pettersen@statnett.no

 

31.10.2017 Sentrale organisatoriske krav, roller og ansvar ved datautveksling

Forslag fra alle TSOer til sentrale organisatoriske krav, roller og ansvar ved datautveksling er lagt på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. 

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Olga Ingrid M. Steinsholt: olga.ingrid.steinsholt@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

30.06.2017 Regional design av langsiktige transmisjonsrettigheter

Forslag tli design av langsiktige transmisjonsrettigheter i Norden iht. guideline on forward capacity allocation er lagt på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er snakk om forslag til design., ikke hvorvidt slike rettigheter skal innføres.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Jakob Norem Dyrhaug jakob.dyrhaug@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.06.2017 Kapasitetsberegningsmetodikk for CCR Hansa

Forslag til metodikk for å beregne kapasitet på overføringsforbindelsene mellom Norden og Kontinentet, Hansa-regionen, er nå ute til høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfristen er satt til 30. juli, dvs. to uker utover normal høringsfrist grunnet at vi går inn i ferieperioden.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.06.2017 Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting

Statnett har på sine nettsider om regulerkraftmarkedet publisert et varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting. Bakgrunnen for kravstillelsen er at det er behov for å effektivisere bestillinger av reguleringer, og Statnett mener det er nødvending at deltakelse i regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting er basert på elektronisk bestilling.

 

Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til varselet. Tilbakemeldinger merkes med saksnummer 17/00694 og sendes til firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 15. september 2017.

 

Her finner du høringsdokumentet

 

Kontakperson:

Rita Berthelsen Johnsen, rita.johnsen@statnett.no

 

26.04.2017 Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2021. Nye løsninger vil påvirke bransjen, og Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til planen.

 

Innspillene merkes "SMUP 17/00512" og sendes firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 31.05.2017.

 

Her finner du høringsdokumentene

 

Kontaktperson:

Ingrid Helene Eivik, ingrid.eivik@statnett.no

 

14.04.2017 Fallback-løsning CCR Hansa

Dokumentet beskriver prosessen for hva som skjer dersom det ikke er mulig å få til en felles markedsklarering med Europa for Hansa-regionen. Denne regionen omfatter kun overføringsforbindelsene mellom Norden og Kontinentet. Høringsfristen er 15. mai.

 

Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

11.04.2017 Metodikk for å prise nettkapasitet for intradag handel

I henhold til CACM artikkel 55 skal det utarbeides en metode for å kunne prise nettkapasitet for intradag handel. Reguleringen gir føringer for hvordan en slik mekanisme kan designes der det viktigste er at nettkapasitet kun skal prises når det er en reel flaskehals og prisen skal baseres på bud fra markedet.

 

Forslaget til metodologi ble lagt ut på høring 11. april, og det holdes en offentlig høringsmøte 19. april i Brussel

 

Her kan du melde deg på høringsmøtet. 


Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Jan Hystad jan.hystad@statnett.no

 Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

07.04.2017 Koordinert metodikk for kapasitetsberegning i Norden

I henhold til (EU) 2015/1222, "Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management" (CACM), skal de nordiske TSOene foreslå en ny koordinert metodikk for kapasitetsberegning i Norden. Forslaget gjelder spot- og intradagmarkedet, og vil bli oversendt hver av de nordiske Regulatorene i September 2017.

Før Regulatorforslaget oversendes Regulatorene, skal dette forelegges en offentlig høring. Høringen starter 7. april, og avsluttes 15. mai.


Her finner du høringsdokumentene


I forbindelse med høringen, arrangeres også et åpent seminar 19'. april på Arlanda flyplass, Stockholm. Invitasjon til seminaret

 

Kontaktpersoner:

Trond Jensen / Nils Ræder fb@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

13.03.2017 Fallback-løsning for markedsklarering

Dokumentet beskriver prosessen for hva som skjer dersom det ikke er mulig å få til en felles markedsklarering med Europa for Norden når det åpnes opp for mer enn en børs i de nordiske budområdene.

Høringsfristen er 13. april og høringssvarene sendes inn via ENTSO-E sin side for høringer.

 

Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert